Бакалавърски програми

Геолого-географският факултет предлага обучение по 7 бакалавърски програми в 4 професионални направления в редовна и задочна форма на обучение. 
Предлага и две съвместни програми с други факултети на СУ “Св. Климент Охридски”: История и география – съвместно с Исторически факултет и География и биология – съвместно с Биологически факултет.

Професионално направление 4.4. Науки за земята

Професионално направление 3.9. Туризъм

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …