Бакалавърски програми

Геолого-географският факултет предлага обучение по 6 бакалавърски програми в 4 професионални направления в редовна и задочна форма на обучение.

Професионално направление 4.4. Науки за земята

Професионално направление 3.9. Туризъм

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …