За факултета

Специалности и условия за обучение

Обучението в Геолого-географския факултет обхваща всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Учебната година е разделена на два семестъра по 15 седмици, изпитна сесия в края на всеки семестър и започва на 1 октомври. Учебният процес се състои от лекции и семинарни занятия, а също така включва и индивидуални форми на обучение – доклади, лабораторни занятия, практики и др.

Учебните практики до определени геоложки, географски и туристически обекти се провеждат след края на летния семестър.

Понастоящем във факултета се обучават около 900 български и чуждестранни студенти по осем специалности – Геология, Геология и проучване на природни ресурси, География, Туризъм, Регионално развитие и политика, Геопространствени системи и технологии, География и английски език и Климатични промени и управление. Обучението се осъществява в редовна и задочна форма, по държавна поръчка или срещу заплащане.

Геолого-географският факултет извършва и допълнително следдипломно обучение и квалификация, както по основните специалности, така и в по-тесни научни направления.

Преподавателски състав

Във факултета преподават над 80 високо квалифицирани професори, доценти и асистенти. В тяхната изследователска и преподавателска работа им помагат над 30 специалисти с висше образование.

Съоръжения и допълнителни дейности

Студентите на Геолого-географския факултет имат възможност:

 • да използват книжния фонд на четирите специализирани библиотеки по геология, геохимия, география и туризъм;
 • да се подготвят самостоятелно в компютърните зали, геоинформационния център, лабораториите, семинарните и научно-учебните бази на факултета;
 • да взимат участие в научни изследвания под ръководство на преподавателите от факултета;
 • да се обучават в продължение на един семестър в други европейски университети по линия на програма ЕРАЗЪМ;
 • да станат членове на Младежкото геолого-географско дружество;
 • да използват спортните и други бази на Софийския университет;
 • да получават стипендия;
 • да използват общежитие;
 • да се ползват с намаления по градския транспорт и ЖП мрежата в България.

Как да станете студент в ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“?

За бакалавърска програма са необходими три условия:

 • диплома за завършено средно образование;
 • силно желание да се обучавате по една от бакалавърските специалности;
 • успешно участие в кандидат-студентската кампания.

За магистърските програми приемът за обучение, субсидирано от държавата, се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма, а за платено обучение приемът е без конкурсен изпит (по документи) със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50).

Информация

Допълнителна информация можете да намерите в раздела Кандидатстване и прием, Справочника за кандидат-студенти, в Информационния център и на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

Подробна информация и консултации могат да се получат в Деканата на Геолого-географския факултет на телефон: 02 9308385 и в Отдел „Студенти“ на телефон: 02 9308384.