Туризъм

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Туризъм
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Туризъм

Анотация …