Катедра „Регионално развитие“

Доц. д-р Методи Иванов

Ръководител

каб. 281-Б
02 9308 369
ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

Мария Манолова

Секретар

каб. 254
02 9308 385
m.manolova@gea.uni-sofia.bg

Основана 2011 г.
Научноизследователско направление: Регионално развитие

Уебсайт на катедрата

Катедра „Регионално развитие е създадена през 2010 г. във връзка с изпълнение на препоръка на Националната агенция за оценяване и акредитация за администриране на специалност “Регионално развитие и политика”. Катедрата е част от Геолого-географски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”. В сегашния си вид Геолого-географският факултет съществува от 1963 г. Първи курсове по геология и минералогия в Софийския университет се четат от 1891 г. През 1898 г. в Историко-филологическия факултет се учредява катедра по география и етнография. Към момента във факултета се обучават студенти в три основни професионални направления – “Науки за Земята”, “Администрация и управление” и “Туризъм”.

Основна цел на катедрата е да администрира бакалавърска програма “Регионално развитие и политика”, магистърските програми – “Управление на човешките ресурси”, “Регионална сигурност”, “Планиране и управление на териториални системи” и докторска програма “Регионално развитие”. Обучението се осъществява в направление 3.7. „Администрация и управление“ и е изцяло подчинено на основата цел, а именно постигане на високо качество на образователната и научно-изследователската дейности в ГГФ. Към катедрата се администрират и бакалавърска програма “География и английски език”, магистърските програми “Географско образование”, Учител по география в средното училище, “Педагогика на обучението по география и история” и докторска програма “Методика на обучението по география” в направление 1.3. “Методика на обучението по…”.

Преподавателите от катедрата вземат участие освен в обучението на студенти от изброените бакалавърски и магистърски програми и в различни специалности във факултета и СУ: География, География и биология, История и география, Туризъм, Публична администрация, Социални дейности, Антропология и др.

Проф. д-р Ганета Минкова

Право

каб. 257
02 9308 360
minkova@gea.uni-sofia.bgПроф. дн Климент Найденов

Демография | Управление на човешките ресурси | Регионално развитие

каб. 281-Б
02 9308 369
naidenov@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Тони Трайков

Геодемография | Регионално развитие

каб. 257
02 9308 360
ttrajkov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Даниела Златунова

Управление на околната среда | Управление на водните ресурси

каб. 264
02 9308 217
zlatunova@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Мая Василева

Методика на обучението по (География)

каб. 267-А
02 9308 425
mayawasileva@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Методи Иванов

Микро и макро икономика | Стратегическо планиране | Икономика на труда

каб. 281-Б
02 9308 369
ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Антонина Атанасова

Регионално развитие

каб. 281-Б
02 9308 369
a.atanasova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Георги Коцев

Методика на обучението по (География)

каб. 267-А
02 9308 425
kotseff@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Надежда Жечкова

Политическа антропология | Политическа култура | Етнически и религиозни общности | Миграции

каб. 257
02 9308 360
nzhechkova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Станислава Мишева

Методика на обучението по (География)

каб. 267-А
02 9308 425
stanislava@gea.uni-sofia.bg

Мария Манолова

инспектор Учебна дейност

каб. 254
02 9308 385
m.manolova@gea.uni-sofia.bg

Проф. дн Димитрина Нанева

Основи на управлението | Местно самоуправление | Управление на обществените отношения | Политология | СоциологияДоц. д-р Люсила Цанкова

Методика на обучението по (География)

каб. 267-А
02 9308 425