Изпити

Кандидатстудентски изпит по География

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Геология и проучване на природни ресурси.

1. Обща и регионална география на света (8-9. клас)

Географска карта. Мащаб. Географски координати. Форма и движение на Земята.
Геосферен строеж на Земята (атмосфера, хидросфера, литосфера, педосфера, биосфера).
Природни компоненти и комплекси на Земята. Природни зони на Земята.
Природноресурсен потенциал на света (природни условия и природни ресурси). Природни рискове. Суровинно-енергиен и екологичен проблем.
Население – брой, гъстота, движение, структура. Съвременни демографски проблеми.
География на селищатафактори за възникване и развитие, класификация на селищата. Урбанизация – същност, особености, форми.
Политическа карта на света (етапи на формиране, съвременна динамика), политически системи, групиране на страните.
География на световното стопанство – фактори, структура, показатели.
Първичен сектор на стопанството – растениевъдство и животновъдство, добив на минерални ресурси, лов и риболов.
Вторичен сектор на стопанството – енергетика, металургия, машиностроене, химическа промишленост, лека и хранително-вкусова промишленост.
Третичен сектор на стопанството – туризъм, транспорт, търговия. Външноикономически връзки.
Световни и регионални международни организации – структура, дейност, глобални и регионални проблеми.
Регионална география – природа, население, стопанство, проблеми – регион Европа (Германия, Франция, Русия); регион Азия (Япония, Китай, Индия); регион Северна и Южна Америка (САЩ, Бразилия); регион Африка (Република Южна Африка); регион Австралия и Океания (Австралийски съюз).

2. География на България (10. клас)

Географско положение, граници, крайни точки, промени в територията на България.
Природна среда (съвременен релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят).
Природногеографски области (Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Краище, Горнотракийско-Странджанска област, Рило-Родопска област, Осоговско-Беласишка област, Българско Черноморско крайбрежие и Черно море).
Население – брой, гъстота, движение, структура, демографски проблеми.
Селища – типове, класификация на градовете, урбанизация, проблеми.
Държавно устройство и административно-териториално деление на България.
Национално стопанство – особености, фактори за формиране, структура, показатели.
Първичен сектор – растениевъдство, животновъдство, добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов и риболов.
Вторичен сектор – енергетика, металургия, машиностроене, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост.
Третичен сектор – транспорт, туризъм, вътрешна и външна търговия.
Региони за планиране (Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен, Северозападен).

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 8-9. клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10. клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка (а не на самия тест!), чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви (А, Б, В, Г) за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор. При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидатстудентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100. Оценката от теста се определя по специална формула с точност 0,04. На всеки интервал в оценката съответства следният брой точки:

Оценка Брой точки
Слаб от 0 до 24 вкл.
Среден от 25 до 37 вкл.
Добър от 38 до 62 вкл.
Мн. добър от 63 до 87 вкл.
Отличен от 88 до 100 вкл.

При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН действащи учебници и учебни помагала за 8-9, 10, 11, 12 клас – задължителна и профилирана подготовка.