Геология

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Геология
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Геология

Обучението в специалност „Геология“ се извършва в две образователни степени – бакалавър и магистър, съответно в 8 и 3 семестъра. Учебният е динамичен и либерален като дава възможност на всеки студент да планира персоналната си програма, съобразно собствените си интереси.

Бакалавърското ниво дава фундаментални знания във всички области на геоложките науки. Днес в специалност „Геология“ се подготвят специалисти, които се занимават с изучаването на:

 • строежа и геоложката история на Земята, минералите и скалите;
 • еволюцията на организмовия свят и различни типове вкаменелости;
 • процесите, които се извършват във вътрешността на планетата и на нейната повърхност;
 • земетресенията, вулканите и други геоложки рискове;
 • закономерностите на натрупване и разпространение на полезните изкопаеми – рудни, нерудни, въглища, нефт и газ и др.

Учебната и научно-изследователската работа се осъществяват в специализирани, добре оборудвани лаборатории: Микроскопска лаборатория по Органична петрология, Химична лаборатория по Изкопаеми горива, Лаборатория за подготовка на проби за анализ, Лаборатория за изработка на микроскопски препарати, Химическа лаборатория за анализ на геоложки материали, Лаборатория по Ренгеноструктурен анализ, Лаборатория по Рентгено-флуоресцентен анализ, Лаборатория по Гемология, Лаборатория по Експериментална минералогия и Лаборатория за петрофизичен анализ.

В помощ на учебния процес на разположение на студентите са специализираните геоложки библиотеки, както и  колекции от фосилни находки, минерални и скални образци.

Теренните учебни практики са неделима част от учебния план и се организират под формата на летен практически семестър. По желание студентите могат да се включат в стажантски програми към водещи геоложки фирми в страната.

По време на следването си студентите придобиват всички необходими ключови умения като:

 • извършване на полеви и лабораторни изследвания;
 • анализ на публикувани данни;
 • анализ на геоложки събития;
 • прилагане на съвременни методи за анализ;
 • интелектуални умения и работа в екип и др.

Завършилите специалност „Геология“ могат да се реализират професионално в:

 • геолого-проучвателните и минно-добивните предприятия в страната и чужбина;
 • научни организации, висши училища, музеи;
 • лаборатории и ведомства, свързани с опазване и възстановяване на природната среда;
 • лаборатории за изследване на веществения състав на скали, руди и минерали, нефт и газ;
 • проектантски организации, институти и фирми и т.н.