Геология

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Геология
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Геология

Анотация …