Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“

Предмет на работата на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ (НУЦГИТ) е да реализира научни и практико приложни изследователски дейности в областта на геопространствените и геоинформационни системи и технологии и тяхното приложение в областта на териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ извършва дейности, свързани с предоставяне на образователни сертификационни услуги в областта на: Геоинформационните технологии и ГИС (Географски информационни системи), приложение на БЛС (безпилотни летателни системи) при събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и информация, териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ организира конференции, семинари и други научни форуми.

Правилник на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при СУ “Св. Климент Охридски”

Управителен съвет

проф. дн Климент Найденов – декан на ГГФ
доц. д-р Първан Първанов – декан на ФМИ
доц. д-р Стелиян Димитров – ГГФ
доц. д-р Мария Баръмова – ИФ
доц. д-р Димитър Желев – ГГФ

Контакти

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
каб. 283
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София