Резултати от конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 2022 на МОН

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ПО ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2

ЕТАП 2022-2023

Факултетна комисия на ГГФ по ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ-2“ оповестява, че до участие в конкуФакултетна комисия на ГГФ по ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ-2“ оповестява, че до участие в НОВАТА конкурсна процедура на ГГФ в модул „млади учени“ е допусната единствената постъпила в оповестения срок кандидатура. Проектното предложение е рецензирано от двама експерти, съгласно критериите на конкурса – по експертна карта, неразделна част от конкурсната документация. Резултатите са сведени до средно аритметичен брой точки от двете независими рецензии, въз основа на което проектното предложение е класирано, както следва:

 Среден резултат от рецензиите, брой точкиТема на проектното предложение
38,5ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНА УСЛУГА „РЕГУЛИРАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“

Въз основа на получените резултати и предвид размера на предоставения на ГГФ финансов бюджет за първия етап на Програмата 2022-2023, ГГФ обявява за финансиране, с период на договора от 10 месеца при 8 часова дневна ангажираностгорепосоченото проектно предложение в категорията „Млад учен“.

Решенията на Комисията са подложени на гласуване и одобрени на редовно заседание на Факултетния съвет на ГГФ от 15.11.2022. Кандидатът е уведомен за резултатите чрез служебната поща.