Магистърска програма „Планиране и управление на териториални системи – за неспециалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Планиране и управление на териториални системи (ПУТС) – за неспециалисти*
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионално развитие и политика – Планиране и управление на териториални системи
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Климент Найденов

Завършилите магистърската програма по планиране и управление на териториалните системи получават теоретични знания и практически умения в регионалното планиране и управление, информационното осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията, интегрираното управление на околната среда и човешките ресурси.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално ниво; служители в областна и общинска администрация; специалисти към неправителствени организации; служители в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Приемът на неспециалисти се извършва само за местата, предвидени за обучение срещу заплащане. Обучението протича в 3 семестъра. През първия (летен) семестър се изучават 6 задължителни компенсиращи дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). Чрез тях се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по регионално развитие и политика. Вторият семестър е зимен и включва 6 задължителни специализиращи дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). През третия (летен) семестър се избира един от следните профилиращи избираеми модули: Информационно осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията; Регионално развитие и устройство на територията; Интегрирано управление на околната среда; Приложна демография и управление на човешките ресурси. Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. Студентът трябва да избере минимум пет дисциплини, даващи общо 15 кредита. За да получи съответната квалификация, три от тях трябва да са от съответния избран модул. Две от дисциплините през третия семестър могат да се изберат от другите модули на магистърската програма, като това се съгласува с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Във всеки профилиращ модул студентът получава 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

*неспециалисти са кандидати, които не са придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес, Приложна математика, Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Градоустройство, Геодезия, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водостнабдяване и канализация, Устройство и управление на земи и имоти, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство.