Магистърска програма „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Минералогия, петрология и полезни изкопаеми – за специалисти
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Цвета Станимирова

Специалистите, придобили образователно-квалификационната степен „магистър по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, получават както една широка общогеоложка подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на: минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, учението за рудните и нерудните полезни изкопаеми, екологията и опазването на околната среда. Те притежават съвременна теоретична подготовка и практически умения за прилагане на модерни методи и аналитични техники за решаване на конкретни геоложки задачи.

С придобитата квалификация магистрите по минералогия, петрология и полезни изкопаеми могат да намерят професионална реализация при: провеждане на регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи; търсене на рудни полезни изкопаеми; регионални и детайлни петроложки, минераложки и геохимични изследвания.

Те могат да участват в изготвянето и реализацията на национални и международни проекти в областта на геохимията, минералогията и петрологията и да приложат своите знания като специалисти по екология и опазване на околната среда, като изследователи на природни материали и техни модификации като приложения в съвременни технологии.

* специалисти са кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по геология, геология и проучване на полезни изкопаеми и други сродни специалности, независимо къде са придобити.

Магистърската програма „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти по базисните геоложки дисциплини минералогия, петрология, геохимия, седиментология и полезни изкопаеми.  Разработена е в отговор на увеличеното търсене на кадри за характеристика и оценка на минералните суровини както и за идентификация, превенция и решаване на екологични проблеми чрез оценка на последствията и възстановяването на пораженията. Базисните геоложки дисциплини, като науки изучаващи свойствата, процесите на образуване и добива на огромна част от промишлените суровини и материали са важна част в развитието на съвременните нано-технологии и създаването на нови материали за високотехнологичните производства.

Целите на програмата са задълбочаване на знанията от бакалавърската степен на обучение и специализиране на студентите в направленията: минералогия, петрология, седиментология, находища на полезни изкопаеми, геохимия, околна среда. Част от предлаганите дисциплини са методични, а другата – специализиращи в едно от посочените направления.

Магистърската програма по „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ е предназначена за всички студенти, придобили бакалавърска степен в специалност „Геология“ на Софийския университет или в специалностите на Минно-геоложкия университет и други сродни национални и чужди ВУЗ.

Приемът е за обучение, субсидирано от държавата и платено обучение.

 • Обучение, субсидирано от държавата: приемът се извършва чрез конкурсен устен изпит (интервю) от комисия по предварително обявена програма.
 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование (бакалавър), не по-нисък от добър (3,50).

Програма за конкурсен изпит за прием на студенти – държавна поръчка в магистърска програма Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

Учебният процес в магистърската програма „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини – лекции, упражнения, с различен хорариум.

Задължителните учебни дисциплини са свързани със изучаване на детайлни и специфични особености в базовите дисциплини в две основни направления: надграждане на фундаменталните научни знания в конкретната област и получаване на теоретични знания, обосноваващи приложенията на конкретните материали и процеси.  

Избираемите учебни дисциплини дават възможност за разширяване на познанията по конкретни области на отделните базисни направления – минералогия и кристалография, магмена и метаморфна петрология, седиментология, полезни изкопаеми и опазване на околната среда.

Факултативните учебни дисциплини са насочени към получаване на допълнителни знания в други геоложки дисциплини, геоложки бази данни, софтуерни продукти и природен риск.

Необходимият брой кредити за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ е 90, от които 15 се присъждат след успешно защитена дипломна теза.

В обучението на студентите са включени преподаватели от катедри МППИ и ГПИГ на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Геологически институт на БАН.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Студентите се допускат до защита на магистърска теза при условие, че:

 • са завършили семестриално;
 • темата на магистърската теза е одобрена от катедрен съвет;
 • разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

Специалистите с образователно-квалификационната степен Магистър по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми получават както една широка общо-геоложка подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на минералогията, магмената и метаморфна петрология, седиментологията, геохимията, учението за рудните и нерудни полезни изкопаеми, екологията и опазването на околната среда. Те ще притежават както съвременна теоретична подготовка, така и практически умения за прилагане на модерни методи и аналитични техники за решаване на конкретни геоложки задачи.

След завършването на магистърската програма „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ студентите придобиват знания и умения за:

 • Да търсят минерални суровини;
 • Да извършват минераложка, петроложка и седиментоложка характеристика на природни материали
 • Анализ и оценка на природни материали и процеси;
 • Да модифицират природни материали за целите на съвременните технологии;
 • Да разработват проекти, свързани с оценка на въздействието на геолого-проучвателните и минни дейности върху околната среда;
 • Решаване на задачи в областта на опазване на околната среда.

С придобитата квалификация магистрите по „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ могат да намерят професионална реализация като:

 • експерти по минералогия, петрология и полезни изкопаеми;
 • преподаватели във висши училища, научни работници;
 • експерти в геолого-проучвателни компании и минната промишленост – търсене на рудни и нерудни полезни изкопаеми, рекултивация на отработени минни изработки и оценка на тяхното въздействие върху околната среда.
 • изследователи по приложение на природни материали и техни модификации в съвременни технологии. 
 • експерти/участници в изготвянето и реализацията на национални и международни проекти в областта на геохимията, минералогията, петрологията и седиментологията.
 • специалисти по оценка на въздействието на геолого-проучвателни и мини дейности върху околната среда – ще могат да кандидатстват за продължаване на обучението в докторска степен в наши и чужди университети и да заемат научни и преподавателски длъжности.
Проф. д-р Цвета Станимирова

каб. 75
02 9308 258
stanimirova@gea.uni-sofia.bg