Магистърска програма „Културна и политическа география“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Културна и политическа география (КПГ) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Културна и политическа география
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Марин Русев

Завършилите магистърската програма по културна и политическа география получават теоретични знания и практически умения в областта на регионалния политически маркетинг и мениджмънт; геостратегическото прогнозиране и планиране; пространствения поведенчески и електорален анализ; регионалната политика и стратегическото планиране, необходими за тяхната успешна реализация в управленските структури на наднационално, национално и местно ниво.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на териториални единици от различен пространствен ранг в съответствие с евроатлантическата солидарност в НАТО и структурните политики на ЕС. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности в правителствени и неправителствени организации на наднационално, национално, регионално и местно ниво, във външни културни, политически и икономически представителства, в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален маркетинг и мениджмънт, в научноизследователски, консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение, във висши училища, като експерти към културни и политически движения и партии и др.

Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита).

През втория (летен) семестър се избира един от следните профилиращи избираеми модули: Културна география, глобална геополитика и геостратегия; Културна и политическа география на Европа, Балканския полуостров и България.

Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. През втория семестър студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 4 да са от избрания модул и 1 – от другия модул, като това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

*специалисти са кандидати, които са завършили бакалавърска или магистърска степен по следните специалности и професионални направления (или свързаните и произтичащи от тях): География, Туризъм, Регионално развитие, Администрация и управление, История, Културология, Етнология, Социология, Политически науки, Международни отношения, Сигурност, Европеистика, Балканистика, Филология.