Магистърска програма „Екотуризъм“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Туризъм
Магистърска програма: Екотуризъм – за специалисти и неспециалисти
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Туризъм – Екотуризъм
Ръководител на магистърска програма за ГГФ: доц. д-р Елка Дограмаджиева
Ръководител на магистърска програма за БФ: проф. дбн Майя Стойнева

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ по Екотуризъм се осъществява съвместно от Геолого-географски и Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Условия: След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности на Биологически, Геолого-географски и други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, Аграрния университет. Право да кандидатстват имат и бакалаври или магистри от други висши училища, работещи в организации и сфери на дейност, пряко свързани с развитие на екотуризъм – паркови администрации, областни и местни администрации, туристически фирми и неправителствени организации и други.

Продължителност на обучението – четири семестъра.

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по екотуризъм е получаване и специализиране на знанията по туризъм с оглед на тяхното приложение в управлението на екотуристически дестинации. В рамките на това обучение специално внимание се отделя на развитието у студентите на интегрален подход към екотуризма, на способностите за логично, критично и конструктивно мислене и взимане на самостоятелни решения, както и за осъществяване на проучвателни дейности.

За включване в програмата се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Учебният план осигурява 120 кредита и включва 13 задължителни дисциплини, носещи 65 кредита и 6 задължително избираеми дисциплини, носещи 30 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на две семестриални практики, носещи общо 10 кредита. Едната учебна практика е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по природни защитени територии и биоразнообразие. По време учебните практики студентите изучават конкретни примери за устойчиво туристическо развитие в различни типове екотуристически дестинации в България.

С придобитата квалификация магистрите по екотуризъм могат да намерят професионална реализация като ръководители и експерти в туристически фирми, извършващи дейност в областта на екотуризма (туроператорски, турагентски, настанителни, туристически информационни центрове, екотуристически посетителки центрове и атракции), публични и частни организации, свързани с развитие на екотуризъм, консултанти в сферата на разработване и реализация на национални и международни проекти по екотуризъм, в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с опазване на природата и туризма, екскурзоводи интерпретатори в екотуристически дестинации и пр.

Начин на завършване: Защита на дипломна работа, осигуряваща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по екотуризъм е да създаде профилирани специалисти за анализ, организация и управление на екотуризма и екотуристически дестинации.

 1. Да се формират интердисциплинарни знания в научни области, съответстващи на комплексния характер на отдиха и туризма;
 2. Да се формират знания за териториалните аспекти на организация на системите за отдих и туризъм на различни пространствени нива и връзките между природната и социално-икономическата среда, които намират проявление на глобално, национално, регионално и местно ниво;
 3. Да се придобият системни познания в областта на природната среда и нейното опазване и използване, в т.ч. за основани на нея специфични специализирани видове туризъм;
 4. Да се формират системни познания за природната среда на България;
 5. Да се създадат системни знания и практически умения за изпълнение на специфични функции и дейности в сферата на екотуризма: посредническа и екскурзоводска дейност, разработване на туристически продукти и атракции, планиране и управление на защитени територии;
 6. Да се формират теоретични знания и практически умения за анализ и проучване на туристическото развитие на различни пространствени равнища, както и в областта на туристическата политика и планиране.

Условия: След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности на Биологически, Геолого-географски и други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, Аграрния университет. Право да кандидатстват имат и бакалаври или магистри от други висши училища, работещи в организации и сфери на дейност, пряко свързани с развитие на екотуризъм – паркови администрации, областни и местни администрации, туристически фирми и неправителствени организации и други.

За включване в програмата се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи, обучението е само платено.

 • Познаване и разбиране на основните теоретични виждания за туризма като териториална система с нейните основни подсистеми, техните характеристики, особености и значение.
 • Разбиране на тясната взаимна обвързаност между системата на туризма и останалите стопански, природни и обществени системи на всички териториални равнища.
 • Познаване на основните особености и закономерности на природната среда и биоразнообразието, на възможностите за туристическото им използване и на механизма за превръщането им в туристически продукт.
 • Познаване и разбиране на факторите и тенденциите в туристическото търсене и поведение, на същността и значението на маркетинговия подход, на компонентите и инструментите на туристическия маркетинг.
 • Познаване на специфичните функции и дейности в сферата на екотуризма (по-специално на посредническата, екскурзоводската и интерпретаторската дейност).
 • Познаване на същността, особеностите, принципите и подходите към реализация на туристическата политика и планиране като форми на управление на туристическото развитие на пространствено равнище, както и методите, използвани за целта.
 • Познаване на същността, особеностите и принципите на опазването на околната среда, природозащитното законодателство, планирането и управлението на защитени територии

Специфични умения за работа в туризма

 • Способност да прилагат теоретичните концепции за туризма и природното наследство при решаване на практически проблеми, свързани с развитието на екотуризма, в т.ч. прилагане на интегрален подход.
 • Способност да боравят с разнообразна информация и да използват различни методи за анализ и оценка на природното наследство като ресурс за развитието на туризма.
 • Практически умения за адаптация на природното наследство за нуждите на туризма и включването му в специализирани туристически продукти.
 • Умения за изпълнение на специфични дейности и операции в сферата на екотуризма: разработване, организация и управление на основани на природното наследство туристически атракции и продукти.
 • Умения за изпълнение на дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на екотуризма на различни равнища; умения за участие в разработването на планови документи, проекти и др. под.

Интелектуални умения

В резултат на обучението в магистърската програма “Екотуризъм” студентите развиват на съответно ниво интелектуални умения и способности за:

 • боравене с разнообразни източници на информация
 • критична оценка на хипотези, теории и политики
 • критична оценка на факти и процеси
 • формиране и изразяване на аргументирано мнение
 • анализ и разрешаване на проблеми и вземане на решения

Ключови умения

 • умения за систематизиране и представяне на информацията в писмена и устна форма
 • формиране и работа в екип
 • провеждане на самостоятелна проучвателна дейност в областта на туризма
 • Специалисти и ръководители в туристически фирми, осъществяващи дейност в областта на екотуризма (туроператорски, турагентски, туристически информационни центрове, посетителски центрове и атракции)
 • Ексурзоводи-интерпретатори
 • Специалисти и ръководители в публични организации, свързани с развитието на екотуризма (в т.ч. дирекции на национални и природни паркове, местни власти и др.)
 • консултанти в сферата на разработването и реализацията на национални и международни проекти по екотуризъм,
 • специалисти в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с опазване на природната среда и развитие на туризма
Доц. д-р Елка Дограмаджиева

ГГФ, каб. 257-А
02 9308 375
elka@gea.uni-sofia.bg

Проф. дбн Майя Стойнева

БФ
02 8167 352
mstoyneva@uni-sofia.bg