Магистърска програма „Геология и палеонтология“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Геология и палеонтология
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Геология и палеонтология
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Янко Герджиков

Анотация …

Обучението в магистърската програма по геология и палеонтология покрива направленията Регионална геология, Структурна геология, Геотектоника, Палеонтология и стратиграфия, Нефтена и въглищна геология.

Прием на студенти: Приемът на студенти за места, субсидирани от държавата, се извършва с конкурсен устен изпит (събеседване) с назначена изпитна комисия по предварително обявена тематична конкурсна програма.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат студенти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Програма за конкурсен изпит за прием в магистърската програма Геология и палеонтология

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по геология и палеонтология изисква усвояване на 90 кредита (860 часа) за 3 семестъра за лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионалните направления Геология и Геоинженерство, независимо къде е придобита.

Учебният план на магистърската програма по геология и палеонтология дава възможност на дипломираните бакалаври по геология да специализират своите знания и да развият професионални умения в областта на: регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и изкопаемите горива. Всеки студент индивидуално планира учебната си програма. Студентските ангажименти се контролират и отчитат чрез кредитна система.

Дисциплините са задължителни (25 кредита), избираеми (минимум 39 кредита) и факултативни. Чрез избираемите и факултативните дисциплини всеки студент избира направлението, в което може да се дипломира.

Преддипломната практика (3 кредита) се провежда през летния сезон между втория и третия семестър по индивидуална програма за всеки студент. Програмата на практиката цели да обезпечи събиране на материали за дипломната теза.

Дипломната теза (15 кредита) се възлага от научния ръководител на студента. Подготовката се осъществява паралелно с аудиторното обучение през третия семестър. Дипломната теза се разработва в едно от определените в програмата направления.

Образователно-квалификационната степен магистър“ по Геология и палеонтология се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Специалистите с висше образование с образователно – квалификационната степен „магистър по геология и палеонтология“ получават, както широка общогеоложка, така и специализирана подготовка в областта на регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и търсенето и проучването на изкопаеми горива. Те придобиват, както съвременна теоретична подготовка в тези области на геологията, така и необходимите практически умения за решаване на конкретни проблеми в геоложката практика.

Проф. д-р Янко Герджиков

каб. 276
02 9308 508
janko@gea.uni-sofia.bg