Докторска програма „Палеонтология и стратиграфия”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Палеонтология и стратиграфия
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Палеонтология и стратиграфия

В докторската програма по „Палеонтология и стратиграфия“ се подготвят висококвалифицирани специалисти отговарящи на нуждите и целите на геоложката практика, за преподаването във висши учебни заведения, както и за работа в научноизследователските звена, институти и природонаучни музеи. Програмата е насочена основно към завършили ОКС „магистър” студенти от различни направления на специалност „Геология“, най-вече с палеонтоложка и стратиграфска насоченост, както и всички дисциплини свързани с Историчната геология.  Кандидати за докторската програма могат да бъдат и всички завършили магистърска степен студенти от специалностите География, Биология, История и География и География и Биология. Обхватът на образователната дейност ще включва задълбочено запознаване със съвременните теоретични, методологични и теренни изследвания свързани с:

 • палеонтоложкото и стратиграфско значение на основните микрофосилни съобщества, както и безгръбначни макрофосилни групи и тяхното практическо приложение;
 • изясняване на морфологията на конкретни макро и микрофосилни останки и използването й за извеждане на такосномични критерии за отделните групи;
 • различните типове стратиграфски единици, както и тяхното използване за описание, разчленяване и корелация на скални последователности по различни критерии за дадена територия;
 • използването на конкретни макро или микрофосилни съобщества за изясняване и детайлизиране на условията свързани с развитието на организмовия свят през определен период от геоложкото време, което е пряко свързано с измененията на условията на живот в конкретни седиментационни басейни.

Целите на обучението на докторанти в докторската програма са следните:

 • да се надградят и задълбочат както теоретичните, така и практичните знания и умения на докторантите свързани с палеонтолого-стратиграфското направление в Геологията в съответсвие със съвременното равнище в дадената област;
 • да умеят да работят на едно съвременно ниво с конкретен фактически материал и терени данни, като на тази база да провеждат специализирани научни изследвания;
 • да могат практически да използват и приложат получените конкретни данни, които да бъдат предствени пред международната научна общественост в конкретната научна област, под формата на научни статии и трудове, изготвени в съотвествие с изискванията на реномирани научни издания
 • да могат да извършват преподавателска дейност на професионално ниво.

Обучението на докторантите ще се осъществява основно от преподавателите на катедра ”Геология, палеонтология и изкопаеми горива”. В зависимост от формата на обучение, докторската програма е с продължителност 3/4/3 години, като включва, следните дейности:

 • учебна дейност под формата на лекции, семинари, консултации и др.;
 • специализации в чужбина в съответствие с различни програми за докторантска мобилност и международен обмен на кадри;
 • научна и публикационна дейност – самостоятелна научна дейност или заедно с научния ръководител или научен екип, и публикуване на получените данни в самостоятелна работа или в съавторство с научен колектив;
 • преподавателска дейност;
 • участие в научни конференции, семинари и др. в страната или чужбина;
 • популяризиране на научната работа под различни форми, като лекции, презентации и др. в начални и средни училища или пред широката общественост в различни обществени прояви.

След завършването на обучението си докторантите ще притежават следните:

Общи компетенции.

 • за съвременното ниво на палеонтоложките изследвания свързани с конкретна фосилна група.
 • за различните стратиграфски методи използвани в изследването на седиментни скални последователности.
 • Специални изследователски компетенции.
 • ще имат специализирани познания свързани с морфоложката характеристика на конкретна макро или микрофосилна група;
 • ще познават и ще могат да използват съвременните таксономични схеми, за дадени фосилни съобщества;
 • вследствие на таксономното определяне и описание на представителите на дадената група ще могат да дадат точна възраст на описваните от тях скали;
 • ще знаят условията и начина на живот на изучаваните от тях фосилни представители, като и условията и начина на тяхната фосилизация и съхраняване;
 • базирайки се на начина на живот на останките, ще могат да създават палеоеколожки реконструкции на басейните които са населявали;
 • ще знаят основните еволюционни линии и връзки между представителите на дадена фосилна група,
 • базирайки се на еволюцията на групата ще могат да характеризират и използват биостратиграфските и особености, като ще умеят да характеризират и разпределението на вкаменелостите в скалните последователности
 • на базата на биостратиграфията на вкаменелостите ще могат да създават биостратиграфски схеми в дадена скална последователност, които да корелират с други разрези в отдалечени територии на България и света;
 • ще могат да използват и различни стратиграфски похвати и методи за разчленяване и корелация на седиментни скални последователности използвайки нови стратиграфски направления
 • ще могат да оценяват, интерпретират и използват различни категории стратиграфски единици
 • ще могат да обосновават и изграждат регионални стратиграфски схеми
 • ще умеят да правят палеогеографски реконструкции в зависимост от типа на фосилния материал и неговото запазване.

Други специални компетенции.

 • ще придобият опит в изготвянето на научни презентации под различна форма (доклади, постери, презентации и др.)
 • ще могат да представят получени резултати под формата на научни статии публикувани в специализирани геоложки издания
 • ще имат опит в преподаването на специализирани курсове
 • ще имат възможност да популяризират Палеонтологията и Статиграфията сред широката публика под различна форма

Завършилите успешно докторската програма ще притежават необходимата квалификация, знания и умения, за работа като:

 • преподаватели в сферата на образованието (средни или висши учебни заведения)
 • квалифицирани научни работници в държавни научни центрове, звена и институти
 • висококвалифицирани специалисти в научноизследователски центрове и природонаучни музеи
 • експерти в различни правителствени и неправителствени организации,
 • консултанти или експерти в частни или държавни фирми, занимаващи се с дейности свързани с добива и преработката на различни типове полезни изкопаеми
 • участници в национални и международни проекти свързани с геоложкото разнообразие, създаване и опазване на геопаркове, опазването на околната среда и природните рискове