Туризъм

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Туризъм
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Туризъм

Обучението в специалност “Туризъм” има за цел да подготви широкопрофилни специалисти, притежаващи знания и умения за работа в различните сектори на туристическата индустрия, както и в административни структури и други организации, свързани с развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво. То е насочено към подготовката на кадри, които могат да предоставят качествени услуги, но имат и формирано по-широко разбиране за многоаспектната същност на туризма и неговите взаимодействия с природната, икономическата и социокултурната средата, в която се развива. Обучението отговаря на съвременните изисквания на българската и чуждестранна практика и осигурява на студентите възможности за адаптивност и мобилност в условията на динамичен пазар на труда и глобализация.

 1. Бакалаврите по туризъм трябва да овладеят основите на:
  • съвременната икономическа теория
  • съвременната теория и практика на управлението
  • икономиката на туризма
  • съвременните информационни и комуникационни технологии
  • правото и правната уредба, свързана с туризма
  • статистиката
  • природната и социално-икономическата среда за развитие на туризма
  • минимум два чужди езика
 2. Бакалаврите по туризъм трябва да имат систематични познания за:
  • основните теоретични виждания за туризма като териториална система с нейните основни подсистеми, техните характеристики, особености и значение;
  • специфичните технологични процеси и дейности в различните сектори на туристическата индустрия (хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност);
  • основните концепции свързани със структурата, организацията и управлението на туризма на фирмено ниво, в публичния и неправителствения сектор. Завършилите трябва да имат теоретични и практически знания в областта на предприемачеството и малкия бизнес, финансово-счетоводната материя, мениджмънта на човешките ресурси, маркетинга и стратегическото планиране;
  • основните източници на информация, методи и показатели за проучване, анализ и оценка на различните компоненти на системата на туризма (туристически ресурси, МТБ, туристическо търсене, кадри, управление) и на цялостното туристическо развитие в дестинации от различен мащаб;
  • основните източници на информация, методи и показатели за проучване, анализ и оценка на дейността на туристическите предприятия и организации в различни сектори;
  • аспектите, факторите и тенденциите в туристическото търсене и поведение, и да имат ясно разбиране за практическите ползи от проучване на туристическия пазар;
  • характеристиките, тенденциите и проблемите на туристическото развитие в България и в света. Завършилите трябва да са запознати с основните туристически дестинации и видовете туризъм, с техните специфични особености и проблеми.
 3. Бакалаврите по туризъм трябва да имат формирано разбиране за:
  • тясната взаимна обвързаност между системата на туризма и останалите стопански, природни и обществени системи на всички териториални равнища;
  • динамичната същност на туризма в съвременното общество, за основните тенденции и влияещи фактори;
  • културните различия в туризма и междукултурните аспекти и взаимодействия в туризма.

Специфични умения за работа в туризма:

 • Способност да прилагат теоретичните концепции за туризма при решаването на конкретни казуси и проблеми от практиката на бизнеса и управлението на фирмите и дестинациите
 • Способност да боравят с разнообразна информация и да използват изучаваните методи и показатели в конкретни туристически проучвания.
 • Способност да използват новите информационни технологии в туризма (компютърни информационни и резервационни системи)
 • Основни умения за изпълнение на специфични дейности и операции в различни по вид туристически предприятия – заведения за настаняване, хранене и развлечения, туристически агенции и туроператорски фирми и др.
 • Основни умения за изпълнение на специфични дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на туризма на различни равнища
 • Умения за справяне в динамично променяща се среда в областта на предприемачеството и при работа с клиенти
 • Екскурзоводски, аниматорски и интерпретаторски умения
 • Езикови и комуникационни умения
 • Прилагане и развитие на придобитите умения в реална работна среда

Интелектуални умения:

 • Боравене с разнообразни източници на информация, в т.ч. набиране на първична информация и работа с вторична информация
 • Критичен анализ на факти, хипотези и теории
 • Формиране и изразяване на аргументирано мнение
 • Анализиране и разрешаване на проблеми
 • Оценка и вземане на решения

 Ключови (универсални) умения:

 • за самостоятелно учене и развитие
 • за систематизиране и предаване на информация в писмена и устна форма
 • за общуване и работа в екип
 • Административен персонал, аналитични специалисти и управители в различни по вид и големина заведения за настаняване, хранене и развлечения
 • Административен персонал, аналитични специалисти и управители в посредническия сектор на туризма – туристически агенции и туроператорски фирми
 • Административен персонал, аналитични специалисти и управители в туристически информационни центрове, посетителски центрове и др. под.
 • Административен персонал и аналитични специалисти в продуктови, браншови и териториални неправителствени организации, свързани с развитието на туризма (асоциации, сдружения, съвети по туризъм и др.)
 • Експерти в отдели на държавната и общинската администрация, които имат отношение към планирането и развитието на туризма на различни нива

Получилите висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър по Туризъм” могат да продължат обучението си в следващите степени по същото или друго направление.