Регионално развитие и политика

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Регионално развитие и политика

Специалността „Регионално развитие и политика” подготвя специалисти по регионални проблеми с висше образование, които да анализират проблемите и възможностите за стопанско развитие на различни териториално-административни единици. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с плановете на подобни специалности във водещи университети в България и в света (САЩ, Германия, Великобритания и др.). Той осигурява подготовка на студентите в областта на планирането, изработването на стратегии и проекти за регионално развитие, прилагането на ГИС (Географски информационни системи) технологии в регионалното управление.
Обучението в специалност „Регионално развитие и политика“ има за цел да формира в студентите експертни знания, умения и разбирания за произхода, динамиката и подходите за управление на процеса на регионалното развитие, както и за мерките за провеждане на целенасочена регионална политика. Студентите получават знания за комплекса от природни, социално-икономически и политически процеси проявяващи се на секторно и териториално ниво, които се явяват предмет и обект на регионалната политика. Обучението е организирано с цел формирането на култура при спазване на принципа „учене през целия живот“ и се формира богата експертна култура.

Бакалавърската програма по „Регионално развитие и политика” е отворена за всички кандидати завършили средно образование.
Кандидатстването се извършва чрез полагане на тест по Обща и регионална география на света и География на България и писмен изпит по западен език или оценките от ДЗИ по География и икономика и чужд език.
Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна и свободно избираема подготовка, организирани под формата на лекции, практически и семинарни занятия, практики.
Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър по Регионално развитие и политика“ се извършва по личен учебен план – за всеки студент, който се изготвя с помощта на адвайзера на курса. Чрез него се осигурява възможност на всеки студент за избор на определени учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план. Спазването на определени изисквания при изготвянето на личния учебен план се контролира от изискванията на ЗВО,чл. 44 а и Наредба 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, ДВ, бр. 89/12.10.2004 г.
Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено и разработване и защита на курсови проекти или други форми на текущо и крайно оценяване.
Завършването на обучението става с полагане на писмен държавен изпит по определен конспект. Успешно дипломираните студенти могат да продължат образованието си в различни магистърски програми.

Студентите получават теоретични знания и практически умения в областта на географските, стопанските и компютърните науки, необходими за тяхната успешна реализация като висококвалифицирани специалисти по регионални проблеми.
Професионалните компетенции на бъдещите специалисти са:

  • Анализиране и оценяване на географското положение, природно-ресурсния, демографския и стопанския потенциал на различни териториални и административно-териториални единици;
  • Оценяване състоянието на селищната мрежа и инфраструктура, планиране и прогнозиране на бъдещото им развитие;
  • Идентифициране проблемите на регионите и формулиране приоритетите на регионалното развитие в Европа;
  • Разработване и участие в реализирането на стратегии, планове и програми за развитие на национално, областно, общинско и селищно ниво;
  • Управление на регионални проекти в областта на опазване на околната среда и ефективното използване на природните ресурси, социалното и икономическото развитие;
  • Участие в изграждането на специализирани ГИС – бази данни за нуждите на регионалното планиране и управление, интерпретиране на резултатите от пространствени анализи в ГИС-среда, приложение на ГИС технологии в регионалното управление;
  • Участие в координирането и администрирането на дейностите, свързани с местното самоуправление, регионалното планиране и управление.

Завършилите успешно бакалавърската степен на специалността “Регионално развитие и политика” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми работещи в областта на регионалното и стратегическото планиране, устройството на територията и градоустройството, управлението на околната среда и природните ресурси, маркетингови изследвания, разработване на проекти по програмите на Европейския съюз и др.