Геология и проучване на природни ресурси

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Геология и проучване на природни ресурси
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Геология

Бакалавърската програма по „Геология и проучване на природни ресурси” е с четири годишен курс на обучение и цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на природните ресурси. Освен задължителните дисциплини в учебния план, избираемите дисциплини са разделени на три модула, като това дава възможност на всеки студент да планира персоналната си програма, съобразно собствените си интереси. Завършвайки специалността, студентите ще имат задълбочени познания за търсене и проучване на природни ресурси.

В бакалавърската програма студентите придобиват познания за строежа, историята и геоложките процеси на Земята, минералите и скалите, еволюцията на организмовия свят, различните типове вкаменелости, състава, свойствата и произхода на находищата на природните ресурси, закономерностите при образуването на различните типове полезни изкопаеми, съвременни компютърни технологии и аналитични методи за анализ на природните ресурси и др.

Учебната и научно-изследователската работа се осъществяват в специализирани, добре оборудвани лаборатории: Микроскопска лаборатория по Органична петрология, Химична лаборатория по Изкопаеми горива, Лаборатория за подготовка на проби за анализ, Лаборатория за изработка на микроскопски препарати, Химическа лаборатория за анализ на геоложки материали, Лаборатория по Ренгеноструктурен анализ, Лаборатория по Рентгено-флуоресцентен анализ, Лаборатория по Гемология, Лаборатория по Експериментална минералогия и Лаборатория за петрофизичен анализ.

В помощ на учебния процес на разположение на студентите са специализираните геоложки библиотеки, както и колекции от фосилни находки, минерални и скални образци.

Теренните учебни практики са неделима част от учебния план и се организират под формата на летен практически семестър. По желание студентите могат да се включат в стажантски програми към водещи геоложки фирми в страната.

По време на следването си студентите придобиват всички необходими ключови умения и познания за:

 • извършване на полеви и лабораторни изследвания;
 • анализ на публикувани данни;
 • анализ на геоложки събития;
 • планиране и ръководство на търсещи и проучвателни проекти;
 • прилагане на съвременни методи за анализ и използване на информационни технологии;
 • интелектуални умения и работа в екип и др.

Завършилите студенти в специалност „Геология и проучване на природни ресурси“ могат да се реализират в следните сфери:

 • геолого-проучвателни и минно-добивни предприятия в страната и чужбина;
 • проектантски организации, институти и фирми;
 • към отделите на „Пътно строителство“ и строителни компании;
 • научни организации и висши училища;
 • експерти в РИОПС и др.