География и английски език

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: География и английски език
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър – Учител по География; Учител по Английски език

Анотация …