Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

Доц. д-р Биляна Борисова

Ръководител

каб. 261-А
02 9308 449
billiana@gea.uni-sofia.bg

Николай Николов

Секретар

каб. 261-А
02 9308 449
n.nikolov@gea.uni-sofia.bg

Основана 1973 г.
Научноизследователско направление: Физическа география и Ландшафтознание

Уебсайт на катедрата

Проф. д-р Асен Асенов

Биогеография | Природна география | Фитоценология | Защитени природни обекти | Геоботаника

каб. 261-А
02 9308 449
assenov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Биляна Борисова

Ландшафтна екология | Ландшафтно планиране | Екологични оценки и експертизи

каб. 261-А
02 9308 449
billiana@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Борислав Григоров

Биогеография | География на почвите

каб. 260-Б
02 9308 361
b.grigorov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Димитър Желев

Природна география на България | Природна география на континентите | Природна география на Балкански полуостров | Ландшафтна география на България

каб. 261-Б
02 9308 448
zhelev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Зорница Чолакова

Природна география на България | Природна география на континентите | Околна среда | Геохимия на ландшафтите | Екогеохимия | Карстови ландшафти

каб. 261-Б
02 9308 448
cholakova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Петко Божков

Ландшафти | Физическа география | Геоморфология | География на почвите

каб. 260-Б
02 9308 361
pbozhkov@gea.uni-sofia.bg

докторант Николай Николов

инспектор Информационни дейности

каб. 261-А
02 9308 449
n.nikolov@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Ангел Велчев

Ландшафти | Физическа география

каб. 261-Б
02 9308 448Доц. д-р Камен Нам

Ландшафтна екология | Глобална екология | Природни катастрофи и рискове | Природна география на БългарияПроф. д-р Румен Пенин

Ландшафти | Физическа география | Геохимия на ландшафта | Ландшафти на света | Балкански полуостров

каб. 261-Б
02 9308 448
penin@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Александър Сарафов

Обща физическа география | География на почвите

каб. 260-Б
02 9308 361
saraffov@gea.uni-sofia.bg