Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“

Проф. д-р Нина Николова

Ръководител

каб. 263
02 9308 362
nina@gea.uni-sofia.bg

Драгомир Жечев

Секретар

каб. 263
02 9308 362
dragoj@gea.uni-sofia.bg

Основана 1973 г.
Научноизследователско направление: Климатология, Хидрология и Геоморфология

Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ е част от специалност География, Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Аспектите на научно-изследователската дейност се отнасят не само до теорията, но и до практиката. Образователната дейност е организирана на три нива: бакалавър, магистър и доктор.
В катедрата се отделят три основни научни направления: Климатология, Хидрология и Геоморфология.

Основните теми в научната и преподавателската работа в направление Климатология са:

 • формиране на регионалните климати;
 • режим и пространствено разпределение на климатичните елементи;
 • климатична подялба на България;
 • колебания на климата, климатични промени и тяхното въздействие върху компонентите на природната среда и стопанската дейност;
 • качество на атмосферния въздух;
 • синоптичен анализ.

В направление Хидрология се разработват теми, свързани с генезиса на речния отток, многогодишните колебания на речния отток, вътрешногодишното и пространствено разпределение на речния отток и водните ресурси. По-конкретно се разработват:

 • управление на водните ресурси – усилията са насочени към изясняване същността, целите, структурата и принципите на система за управление на водните ресурси, за необходимостта от нова национална стратегия и синхронизиране на българското законодателство със законодателството на ЕС в областта на управление на водните ресурси;
 • изследвания върху химичния състав и състоянието на повърхностните води – /формиране и режим/; хидрохимичната техногенеза – фактори / рискови ландшафтно – екологични фактори/, тенденции; степен на замърсеност;
 • водни ресурси – генезис на речния отток, многогодишни колебания и режим и на водните ресурси, закономерности и особености в пространственото разпределение на водните ресурси;
 • климатични промени и влиянието им върху водните ресурси.

В направление Геоморфология са включени дейности, свързани с геоморфоложките изследвания, картиране и картографиране, морфометричните и аналитични геоморфоложки изследвания и експертизи, геоекологията и приложната география.

Проучвателната практика има по-широк обхват и включва различни приложни направления в Науките за Земята. Това са, както следва:

 • Съставяне на Националната геоморфоложка карта на България в М 1:100 000.
 • Кондиционно едромащабно геоморфоложко картиране на различни територии.
 • Седиментологични изследвания и анализи на кватернерни континентални наслаги.
 • Геоморфоложки и приложногеографски изследвания на рискови геоложки и хидрометеорологични явления.
 • Геоморфоложки, палеогеографски, геоекологични и почвени изследвания на археологични обекти.
 • Експертизи за проучвания по ОВОС по направленията “Земя и почви” и “Геоложка среда”.
 • Провеждане на морфометрични и други аналитико-геоморфоложки изследвания и геоморфоложко картиране за научни, стопански и екологични нужди.
 • Проучване и геоморфоложки експертизи на почвена и линейна ерозия във връзка с тяхното ограничаване за запазване на почвеното плодородие.
 • Проучвания, свързани с укрепяване и консервация на археологични и съвременни културни обекти.
Проф. д-р Нина Николова

Климатология | Изменение на климата | Градски климат | Агроклиматология

каб. 263
02 9308 362
nina@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Ахинора Балтакова

Геоморфология | Палеогеография | Кватернерна седиментология

каб. 280
02 9308 513
abaltakova@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Калина Радева

Хидрология на сушата и водните ресурси

каб. 264
02 9308 217
kradeva@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Димитър Кренчев

Геоморфология

каб. 281-А
02 9308 277
dkrenchev@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Звезделина Марчева

Хидрология на сушата и водните ресурси

каб. 264
02 9308 217
zmarcheva@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Симеон Матев

Климатология

каб. 281-А
02 9308 277
smatev@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Христо Попов

Климатология

каб. 263-А
02 9308 262
hpopov@gea.uni-sofia.bgАс. Антоана Димитрова

Климатология | Хидрология | Качество и мониторинг на атмосферния въздух

каб. 263
02 9308 362
a.dimitrova@gea.uni-sofia.bgАс. Илия Тамбураджиев

Геоморфология

каб. 280
02 9308 513
tamburadzhiev@gea.uni-sofia.bg

Драгомир Жечев

специалист Географ

каб. 263
02 9308 362
dragoj@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Нели Христова

Хидрология на сушата и водните ресурси

каб. 264
02 9308 217
nelly_hristova@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Росица Кендерова

Геоморфология | Палеогеография | Кватернерна седиментология

каб. 280
02 9308 513
rosica@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Георги Рачев

Климатология | Изменение на климата | Климатични ресурси | Възобновяеми енергийни източници

каб. 263
02 9308 362
ratchevg@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Иван Пенков

Хидрология на сушата и водните ресурси

каб. 264
02 9308 217
penkov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Цветан Петров

Геоморфология

каб. 281-А
02 9308 277
tz_p@gea.uni-sofia.bgПроф. дгн Димитър Топлийски


Доц. д-р Бистра Векилска