Прием за образователно-научна степен „Доктор“

Приемът на докторанти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се извършва два пъти годишно – редовен прием през декември и допълнителен прием през юни. На Уеб портала на СУ са публикувани:

  • процедурата за кандидатстване;
  • кога, как и какви документи се подават;
  • какви изпити трябва да се положат и кога;
  • какви такси се заплащат, кога и как.

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закон за развитието на академичния състав в Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Обучението се осъществява с индивидуален учебен план изготвен въз основа на учебния план на съответната докторска програма, който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта).

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в някои от програмите) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Конспектите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и са качени на сайта на СУ „Св. Кл. Охридски“ и на сайта на ГГФ.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн.добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн.добър (5.00) за кандидатите по държавна поръчка и Мн.добър (4.50) за кандидатите за докторантури с индивидуално заплащане.

До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Програмите и графика за провеждане на кандидатдокторантски изпит по западни езици са публикувани на сайта на СУ.