СДК „Учителска правоспособност по География (не са учители и специалисти по География)“

Професионално направление: 4.4. Науки за земята
Специалност: География
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 18 месеца
Начин на завършване: държавен изпит
Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по География (не са учители и специалисти по География)
Учебна дисциплина Хорариум (часове, лекции + консултации) Начин на завършване
1 Картография 15 изпит
2 ГНС на България и света 15 изпит
3 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда 15 изпит
4 Природна география на континентите 30 изпит
5 Социално-икономическа география на страните 30 изпит
6 Природна география на България 30 изпит
7 Социално-икономическа география на България 30 изпит
8 Методика на обучението по география 45 изпит
9 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 255
Педагогически дисциплини
1 Психология 30 изпит
2 Педагогика 30 изпит
3 Методика на педагогическите изследвания 8 изпит
4 Приобщаващо образование 8 изпит
5 Хоспетиране 15 изпит
6 Текуща педагогическа практика 30 изпит
Всичко часове: 121
ОБЩО: 376