Магистърска програма „Учител по география в средното училище (60 кредита)“

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география)
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География и английски език
Магистърска програма: Учител по география в средното училище (УГСУ) (60 кредита)
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 2 семестъра (60 кредита)
Професионална квалификация: Магистър – Учител по география в средното училище
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Мая Василева

Магистърската програма е организирана с цел придобиване на учителска правоспособност по география. Разработена е в пълно съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител по география“.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания и умения, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частно-дидактически изисквания на обучението по „География и икономика“. Съобразно съвременните педагогически теории се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи. Програмата има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна постиженията на съвременната географската наука, от друга – иновативните методи, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността. Студентите усвояват методи и техники, които са характерни за географската наука и са приложими в процеса на обучението по предмета. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично.

Аудиторното обучение включва 7 задължителни дисциплини (първи семестър), 17 избираеми дисциплини (втори семестър) и 3 факултативни дисциплини (първи семестър). Задължителните дисциплини осигуряват 26 кредита, избираемите – 12 кредита, а факултативните – 1 кредит.

Провеждат се общо три практики в реална училищна среда. Те са задължителни и осигуряват 6 кредита. Курсът на обучение завършва с практико-приложен държавен изпит (4 кредита) и със защита на дипломна теза (11 кредита).

Целта на обучението в магистърската програма е придобиване на учителска правоспособност по география в съответствие с Наредбата за придобиване професионална квалификация „учител“.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания и умения, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частно-дидактически изисквания на обучението по „География и икономика“. Съобразно съвременните педагогически теории се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи. Програмата има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна постиженията на съвременната географската наука, от друга – иновативните методи, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността. Студентите усвояват методи и техники, които са характерни за географската наука и са приложими в процеса на обучението по предмета. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично.

Образователни цели:

 • Придобиване на основни знания в областта на педагогическата психология и педагогиката.
 • Придобиване на основни знания относно класическите и съвременните теоретични постановки за основните характеристики на обучението по география.
 • Придобиване на методологични знания за: определяне ядрото на целите в обучението по география, състава на учебното съдържание, работата с учебни програми и ДОИ за учебно съдържание и за оценяване, за работа с учебници по география, за анализ на наблюдавани уроци по география от всички типове, за съвременното състояние на проблемите на практиката на обучението по география, за подготовка и изнасяне на пробни уроци, за научните основи на обучението по география на равнище клас.
Прием: обучение срещу заплащане Условия за кандидатстване: Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“ – придобита ОКС „бакалавър“. Приемат се кандидати от следните специалности: География, География и биология, История и география, География и английски език, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, Екология и опазване на околната среда, Регионално развитие и геоикономика, География и физическо възпитание, Икономика, Икономика на човешките ресурси, Икономика на транспорта и енергетиката, Икономика на търговията, Икономика на туризма, Икономика с преподаване на английски език, Аграрна икономика, Екоикономика, География, технологии и предприемачество, Международен туризъм, География и регионална политика. Срокът на обучение е 2 семестъра. Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географията и на географското образование, върху мотивацията на студента за работа в училище. Проверяват се говорните и комуникативните способности. Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването е не по-нисък от добър (3,50). Събеседването е насочено към:
 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“
Класиране: според правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.

Аудиторното обучение включва 7 задължителни дисциплини (първи семестър), 17 избираеми дисциплини (втори семестър) и 3 факултативни дисциплини (първи семестър). Задължителните дисциплини осигуряват 26 кредита, избираемите – 12 кредита, а факултативните – 1 кредит.

Провеждат се общо три практики в реална училищна среда. Те са задължителни и осигуряват 6 кредита. Курсът на обучение завършва с практико-приложен държавен изпит (4 кредита) и със защита на дипломна теза (11 кредита).

Обучението е насочено към:

 • Придобиване на основни знания от теорията и практиката на съвременната географска наука.
 • Придобиване на основни знания от областта на съвременната дидактика на географията.
 • Теоретична и практическа подготовка в следните основни направления: управление на образованието; нови педагогически технологии; контрол на учебния процес и оценяване на резултатите от него; методика и методология на педагогическите изследвания и практически умения за разработване на учебна документация; изпълнение на общински и областни проекти в областта на образованието и на използването на модерни информационни технологии при управлението на образователния процес в страната.

Анализ на литературни източници и извеждане на основни теоретични постановки за основните характеристики на обучението по география.

 • Коментар на ядрото от цели на обучението по география, формулирано от МОН.
 • Определяне на целите на урочни единици, теми и раздели.
 • Анализ на състава на учебното съдържание.
 • Прилагане на съвременни методики на преподаване на учебното съдържание по „География и икономика”.
 • Мотивиране на учениците за усвояване на учебното съдържание.
 • Преструктуриране на учебното съдържание около няколко на брой въпроси с възлов характер.
 • Прилагане на форми и методи, осигуряващи постигането на образователния минимум по учебния предмет.
 • Описване модела на обучение на равнище клас.
 • Учители по „География и икономика“ в средното училище.
 • Специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации.
 • Участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.
Доц. д-р Мая Василева

каб. 267-А
02 9308 425
mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Станислава Мишева

Секретар

каб. 267-А
02 9308 425
stanislava@gea.uni-sofia.bg