Магистърска програма „Културен туризъм“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Туризъм
Магистърска програма: Културен туризъм – за специалисти и неспециалисти
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по туризъм – Културен туризъм
Ръководител на магистърска програма за ГГФ: доц. д-р Елена Петкова
Ръководител на магистърска програма за ИФ: проф. д-р Мира Маркова

Обучението се осъществява съвместно от Геолого-географски и Исторически факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ по Културен туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите История, Етнология, География, Културология, Икономика, Туризъм, Филология, Богословие и др., със срок на обучение четири семестъра.

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по културен туризъм е да създаде профилирани специалисти за анализ, организация и управление на културното наследство и културния туризъм.

За включване в магистърската програма се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Учебният план е с общ хорариум 570 часа, включващ задължителни дисциплини с хорариум 450 часа и задължително избираеми дисциплини с хорариум 120 часа.

Обучението в магистърската програма Културен туризъм надгражда знанията на студентите в областта на хуманитаристиката и обществените науки главно в три научни сфери – туризъм, история, етнология.

Учебният план осигурява 120 кредита и включва 13 задължителни дисциплини, носещи 65 кредита и 6 задължително избираеми дисциплини, носещи 30 кредита. Предвидени са и две учебни практики, осигуряващи общо 10 кредита, едната от които е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по културно-историческо наследство.

С придобитата квалификация магистрите по културен туризъм могат да намерят професионална реализация като екскурзоводи интерпретатори; ръководители и експерти във фирмите от туристическата индустрия (туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски и др.), публични и частни организации в областта на туризма, културата и опазването на българското културно-историческо наследство; консултанти по разработването и реализацията на международни и национални проекти в сферата на туризма; в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с културата, туризма, опазването на българското културно-историческо наследство и пр.

Начин на завършване: защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по културен туризъм е да създаде профилирани специалисти за анализ, организация и управление на културното наследство и културния туризъм.

 1. Да се формират интердисциплинарни знания в научни области, съответстващи на комплексния характер на отдиха и туризма;
 2. Да се формират знания за териториалните аспекти на организация на системите за отдих и туризъм на различни пространствени нива и връзките между природната и социално-икономическата среда, които намират проявление на глобално, национално, регионално и местно ниво;
 3. Да се придобият системни познания в областта на историята, етнологията и културно-историческото наследство;
 4. Да се формират системни познания в различни области на историческото развитие, материалната и духовната култура на България и Балканите, както и тези познания да се интерпретират от гледна точка на туристическото използване на културно-историческото наследство;
 5. Да се създадат системни знания и практически умения за изпълнение на специфични функции и дейности в сферата на културния туризъм: екскурзоводска дейност, разработване на културно-туристически продукти и атракции;
 6. Да се формират теоретични знания и практически умения за анализ и проучване на туристическото развитие на различни пространствени равнища, както и в областта на туристическата политика и планиране.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ по културен туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите История, Етнология, География, Културология, Икономика, Туризъм, Филология, Богословие и др., със срок на обучение четири семестъра.

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За включване в магистърската програма се изискват следните документи: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със среден успех, не по-нисък от добър 3,50) и документ за владеене на чужд език на ниво напреднал. За владеене на чужд език се признават и: дипломите на бакалаври филолози; дипломите от езикова гимназия в България; оценката от държавен изпит по чужд език в бакалавърска или магистърска степен; дипломата от завършено висше образование в чужбина.

Приемът е по документи, обучението е само платено.

 • Магистрите по културен туризъм трябва да са запознати с основните теоретични виждания за туризма като териториална система с нейните основни подсистеми, техните характеристики, особености и значение.
 • Магистрите по културен туризъм трябва да разбират тясната взаимна обвързаност между системата на туризма и останалите стопански, природни и обществени системи на всички териториални равнища.
 • Магистрите по културен туризъм трябва да имат знания в областта на историята и етнологията, както и да познават механизма за превръщане на културно-историческото наследство в туристически продукт.
 • Да познават нормативната уредба за опазване на културно-историческите паметници в България и основните принципи за устойчиво управление на културно-историческото наследство.
 • Да имат системни знания за факторите и тенденциите в туристическото търсене и поведение и да са запознати със същността и значението на маркетинговия подход, на компонентите и инструментите на туристическия маркетинг.
 • Магистрите трябва да познават специфичните функции и дейности в сферата на културния туризъм (по-специално посредническата, екскурзоводската и интерпретаторската дейност).
 • Магистрите по културен туризъм трябва да познават същността, особеностите, принципите и подходите към реализация на туристическата политика и планиране като форми на управление на туристическото развитие на пространствено равнище, както и методите, използвани за целта.

Специфични умения за работа в туризма

 • Способност да прилагат теоретичните концепции за туризма и културното наследство при решаване на практически проблеми, свързани с развитието на културния туризъм.
 • Способност да боравят с разнообразна информация и да използват различни методи за анализ и оценка на културно-историческото наследство като ресурс за развитието на туризма. Практически умения за адаптация на културното наследство за нуждите на туризма и включването му в специализирани туристически продукти.
 • Умения за изпълнение на специфични дейности и операции в сферата на културния туризъм: посредническа и екскурзоводска дейност, разработване на туристически продукти и атракции.
 • Умения за анализ и оценка на съществуващи планови документи, и готовност за участие в разработването на нови такива.
 • Умения за изпълнение на дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на културния туризъм на различни равнища.

Интелектуални умения

В резултат на обучението в магистърската програма “Културен туризъм” студентите развиват на съответно ниво интелектуални умения и способности за:

 • боравене с разнообразни източници на информация
 • критична оценка на хипотези, теории и политики
 • критична оценка на факти и процеси
 • формиране и изразяване на аргументирано мнение
 • анализ и разрешаване на проблеми и вземане на решения

Ключови умения

 • умения за систематизиране и представяне на информацията в писмена и устна форма
 • формиране и работа в екип
 • провеждане на самостоятелна проучвателна дейност в областта на туризма
 • Ексурзоводи-интерпретатори
 • Административен персонал, аналитични специалисти и управители в туристически фирми, специализиращи в областта на културното наследство
 • Административен персонал и аналитични специалисти в публични и частни организации в областта на туризма, културата и опазването на културно-историческото наследство
 • Аналитични специалисти в научни институти и неправителствени организации, свързани с културния туризъм и опазване на българското културно-историческо наследство.
 • Консултанти в сферата на разработването и реализацията на национални и международни проекти в сферата на културния туризъм.
Доц. д-р Елена Петкова

ГГФ, каб. 269
02 9308 375
epetkova@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Мира Маркова

ИФ, каб. 26-А
02 9308 356
mstoyneva@uni-sofia.bg