Магистърска програма „Икономическа геология“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Икономическа геология
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Икономическа геология
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Виктория Вангелова

Предлаганата магистърска програма цели да създаде приложни практически умения в областта на икономическата геология в съответствие със съвременните стандарти при търсене и оценка на минерални суровини. Важен акцент в програмата са преобладаващите теренни практически лекции и упражнения, които са предвидени да бъдат провеждани в модули в реална практическа среда със съдействието на активни български и чужди минни компании. В теоретичната част на програмата са застъпени курсове, които фокусират върху основните принципи, методи и стандарти за търсене и геоложка и икономическа оценка на минерални суровини, техните ресурси и запаси базирани на програми за 3D моделиране и ГИС среда. Практическата теренна част обхваща специализирани геохимични, геофизични, сондажни и специфични картировъчни методи, техники за опробване, анализ и обработка на геоложка документация и информация на базата на примери и самостоятелна теренна работа. Обучението завършва с изготвянето и защита на дипломни тези при получаване на общо 60 кредита, като се предвижда и раздел с практическа насоченост за търсене и оценка на конкретни минерални суровини.

Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (3,50).

Прием на студенти: Приемат се кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ у нас и в чужбина в областта на специалност Геология със среден успех от следването не по-нисък от добър (3.50). Приемът се извършва чрез събеседване.

Продължителност на обучението: Организира се в продължение на два семестъра по 15 седмици, преддипломна практика и защита на дипломна теза. Редовните изпитни сесии продължават по 3 седмици, а поправителната след втори семестър се провежда веднага след редовната.

 Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър по икономическа геология“ изисква усвояване на на 2 семестъра и 60 кредита разпределени както следва:

 Аудиторно обучение (41 кредита): Учебните дисциплини са групирани в 2 блока – задължителни (24 кредита) и избираеми (17 кредита).

 Теренни практики (4 кредита): Продължителността им е до 2 седмици и се провеждат след първи семестър по обща или индивидуална програма.

 Дипломна теза (15 кредита). Защитава се пред специално назначена комисия от хабилитирани преподаватели. Първата защита (зимна сесия) се провежда до 45 дни след приключване на дипломантския (втори) семестър. Втората дипломна защита се организира непосредствено преди края на летния семестър, като датите се оповестяват със заповед на декана на ГГФ. На втората дипломна защита се включват дипломанти, които не са се явявали със същата теза на предходни сесии и са представили дипломната си теза най-късно 7 дни преди предварително обявената за защита дата.

 Образователно-квалификационната степен магистър по Икономическа геология се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Студентите получават както една широка общогеоложка и конкретна практическа подготовка, така и специализирани и задълбочени познания в областта на: икономическата геология и методите за търсене на минерални суровини, приложна магмената и метаморфна петрология, приложна седиментологията, геохимични и геофизични методи за търсене на минерални суровини, ГИС и дистанционни методи, методи за оценка и моделиране на минерални ресурси, специфични методи за геоложко картиране, опробване и документация на минни и сондажни изработки, методи за анализ на геоложки материали, минералогия и опазването на околната среда. Те ще придобият съвременна теоретична подготовка и конкретни практически умения за търсене и оценка на минерални суровини в съответствие с добрите практики и стандарти и за решаване на конкретни геоложки задачи.
С придобитата квалификация магистрите по икономическа геология могат да намерят професионална реализация в наши и чужди минни компании при: провеждане на локални и регионални проучвания и търсещо-картировъчни работи; търсене и проучване на минерални находища; регионални и детайлни петроложки, минераложки, геофизични и геохимични изследвания.
Доц. д-р Виктория Вангелова

каб. 75
02 9308 258
vpatrick@gea.uni-sofia.bg