Магистърска програма „Археометрия“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Археометрия – междуфакултетска програма
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Археометрия
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Момчил Дюлгеров

Анотация …