Кандидатстване

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности. Редовните и задочните докторантури, предложени от Геолого-географския факултет и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година. Кандидатстването по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен „магистър“. Необходимите документи за кандидатстване се представят в сектор „Докторанти“ към СУ от 1 септември до 31 октомври 2023 г. Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на Факултета.

СПИСЪК на заявени докторантури за прием от ГГФ за 2023-2024 година

Шифър Професионално направление Докторска програма + Конспект Образователна и научна степен „Доктор”
Редовно Задочно
1. 1.3 Науки за Земята Методика на обучението по география 1
2. 3.7 Администрация и управление Регионално развитие 3
3. 4.4 Науки за Земята Икономическа и социална география 2
4. 4.4 Науки за Земята Физическа география и ландшафтознание 1
5. 4.4 Науки за Земята Биогеография и география на почвите 1
6. 4.4 Науки за Земята Климатология 1
7. 4.4 Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
8. 4.4 Науки за Земята Геоморфология и палеогеография 1
9. 4.4 Науки за Земята География на страните (Регионална и политическа география) 2
10. 4.4 Науки за Земята География на рекреацията и туризма 1
11. 4.4 Науки за Земята Картография (Тематично географско картографиране) 2
12. 4.4 Науки за Земята Петрология 1
ОБЩО 17 0