Кандидатстване

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности.

Редовните и задочните докторантури, предложени от Геолого-географския факултет и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година.

Кандидатстването по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен „магистър“.

Необходимите документи за кандидатстване се представят в сектор „Докторанти“ към СУ от 9.02.2024 г. до 9.04.2024 г.

Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на Факултета.

СПИСЪК
на заявени докторантури за допълнителен прием от ГГФ за 2023-2024 година

ШифърПрофесионално направлениеДокторска програма + КонспектОбразователна и научна степен „Доктор”
РедовноЗадочно
1.1.3Педагогика на обучението по…Методика на обучението по география1
2.3.7Администрация и управлениеРегионално развитие2
3.4.4Науки за ЗемятаГеография на страните (Регионална и политическа география)1
4.4.4Науки за ЗемятаИкономическа и социална география1
5.4.4Науки за ЗемятаГеография на населението и селищата1
6.4.4Науки за ЗемятаКлиматология1
7.4.4Науки за ЗемятаХидрология на сушата и водните ресурси1
8.4.4Науки за ЗемятаГеоморфология и палеогеография1
9.4.4Науки за ЗемятаГеография на рекреацията и туризма1
10.4.4Науки за ЗемятаКартография (Тематично географско картографиране)1
11.4.4Науки за ЗемятаПетрология1
ОБЩО120