Кандидатстване

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности.

Редовните и задочните докторантури, предложени от Геолого-географския факултет и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година.

Кандидатстването по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен „магистър“.

Необходимите документи за кандидатстване се представят в сектор „Докторанти“ към СУ от 1 септември до 31 октомври.

Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на Факултета.

СПИСЪК
на заявени докторантури за прием от ГГФ за 2022-2023 година

ШифърПрофесионално направлениеДокторска програма + КонспектОбразователна и научна степен „Доктор”
РедовноЗадочно
1.4.4Науки за ЗемятаГеология и проучване на полезните изкопаеми1
2.4.4Науки за ЗемятаРегионална геология1
3.4.4Науки за ЗемятаКартография (Тематично географско картографиране)1
4.4.4Науки за ЗемятаГеография на страните (Регионална и политическа география)1
5.4.4Науки за ЗемятаИкономическа и социална география1
6.4.4Науки за ЗемятаГеография на населението и селищата1
7.4.4Науки за ЗемятаКлиматология1
8.4.4Науки за ЗемятаХидрология на сушата и водните ресурси1
9.4.4Науки за ЗемятаГеоморфология и палеогеография1
10.4.4Науки за ЗемятаФизическа география и ландшафтознание1
11.4.4Науки за ЗемятаБиогеография и география на почвите11
12.4.4Науки за ЗемятаГеография на рекреацията и туризма1
13.3.7Админстрация и управлениеРегионално развитие3
14.1.3Педагогика на обучението по…Методика на обучението по география1
ОБЩО152