Катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“

Проф. д-р Цвета Станимирова

Ръководител

каб. 75
02 9308 258
stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Кристина Методиева

Секретар

музей МППИ
02 9308 312
k.metodieva@gea.uni-sofia.bg

Основана 1991 г.
Научноизследователско направление: Петрология, Литология, Полезни изкопаеми, Минерология, Околна среда, Геохимия

Уебсайт на катедрата
Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми
Лабораторен блок

Проф. д-р Атанас Чаталов

Седиментология на карбонатни и кластични скали

каб. 72
02 9308 255
chatalov@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Цвета Станимирова

Kристалография | Кристалохимия | Експериментална минералогия

каб. 75
02 9308 258
stanimirova@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Виктория Вангелова

Находища на метални и неметални полезни изкопаеми | Рудообразувателни процеси | Хидротермални системи | Геоекология, Сулфидна геохимия

каб. 75
02 9308 258
vpatrick@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Милена Георгиева

Метаморфна пертология | Геохимия

каб. 70
02 9308 552
milena@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Момчил Дюлгеров

Магмена петрология | Геохимия на алкални скали | Скалообразуващи минерали

каб. 70
02 9308 253
momchil@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Таня Стоилкова-Илиева

Геохимия | Химичен анализ на геоложки материали | Органична химия | Органичен катализ

каб. 66
02 9308 295
tstoilkova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Ралица Събева

Търсене и проучване на полезни изкопаеми

каб. 76
02 9308 309
rsabeva@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Стефан Велев

Вулканология

каб. 74
02 9308 257
velev@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Стефка Денчева

Минералогия и Кристалография

каб. 73
02 9308 256
zaneva@gea.uni-sofia.bg

Веселина Накова

специалист Геолог

каб. 45, Лаборатория по Ренгеноструктурен анализ
02 9308 408
vnakova@gea.uni-sofia.bgДиана Никодимова

специалист Геолог

каб. 207А, Лаборатория за подготовка на проби за анализ
02 9308 403
dianabn@gea.uni-sofia.bgПетя Ботева

Химик

каб. 78, Химическа лаборатория за анализ на геоложки материали
02 9308 495
p_h_boteva@gea.uni-sofia.bgСтефан Стефанов

каб. 206, Лаборатория за изработка на микроскопски препарати
02 9308 589
s.stefanov@gea.uni-sofia.bgТеодора Билярска

Уредник

Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми
02 9308 312
teodora@gea.uni-sofia.bgКристина Методиева

Геолог

Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми
02 9308 312
k.metodieva@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Росен Недялков

Mагматична петрология | Вулканология | Магматични флуиди | Рудогенерираща способност на магматизма

каб. 74
02 9308 257
rned@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Камен Богданов

Минералогия | Икономическа геология | Металогения | Хидротермални системи

каб. 73
02 9308 256
kamen@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Филип Мачев

Метаморфна петрология | Петрология на гранитоиди | Петрология на метабазити

каб. 66
02 9308 295
machev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Василка Младенова

Минералогия | Полезни изкопаеми | Кристалохимия | Околна среда

каб. 70
02 9308 552
vassilka@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Валентин Владимиров

Полезни изкопаеми | Търсене и проучване | Минерална икономика | Петрофизика | Минно дело | Геостатистика | Математична геология | Археометрия | Акустика | Проучвателна геохимия | Оценка жизнения цикъл и мислене | Управление на отпадъците | Геоиформатика

каб. 72
02 9308 255
valentin@gea.uni-sofia.bgГл. ас. Златил Вергилов

Кристаография | Онтогения на минерали | Реална структура на минерали | Методи за структурен анализ на минерали

каб. 73
02 9308 256Гл. ас. д-р Явор Стефанов

Седиментология на силицикластични скали

каб. 72
02 9308 255
yavor@gea.uni-sofia.bg