Прием за образователно-квалификационна степен „Магистър“

Приемът в магистърските програми на ГГФ се осъществява съгласно Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ, както и съгласно изисквания, определени от ГГФ и отделните магистърски програми.

В този Правилник са описани:

  • условията за кандидатстване;
  • кога, как и какви документи се подават от кандидат-магистрите (допуска електронно подаване на всички необходими документи чрез системата https://gea.kmk.uni-sofia.bg);
  • какви изпити трябва да се положат и кога;
  • как става образуването на бала и класирането;
  • как става записването на новоприетите магистри;
  • какви такси се заплащат, кога и как.

Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

Продължителността на обучението варира в зависимост от формата на обучение и спецификата на програмите.

Приемът за обучение, субсидирано от държавата, се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма, а за платено обучение приемът е без конкурсен изпит (по документи) със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50). В някои магистърски програми се приемат само кандидати за обучение срещу заплащане.

Подробна информация може да се намери и в описанието на текущата кандидатмагистърска кампания в сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.