II-ра географска конференция “Geo Decade” 2020-2030 на тема: Предизвикателства и възможности пред реализацията на географските кадри в България | 13-15 септември 2022 Шумен, България

II-ра географска конференция “Geo Decade” 2020-2030

Географска конференция “Geo Decade” 2020 – 2030 ще се проведе за втора поредна година от 13 до 15 септември в гр. Шумен. Организатори са Българското географско дружество, Софийският университет – Геолого-географски факултет и Шуменският университет. Темата на научния форум е “Предизвикателства и възможности пред реализацията на географските кадри в България”.

Реализацията на пазара на труда на завършилите географски специалности в различни образователни степени е всеобхватна. От образователни кадри до специалисти в НПО, научни организации, местни и национални власти. Настоящият форум има за цел и да маркира основните професионални възможности и проблеми пред реализацията на географските кадри в България. С помощта на Центъра за кариерно развитие на ШУ организаторите ще проведат и поредица от уебинари, даващи възможност за допълнителна квалификация.

Очаква се географията на 21 век да улесни развитието на човешкия капитал и обществото; да предложи специфични за пространството решения за устойчиво регионално развитие и използване на природния и човешки капитал за подобряване на социалното благополучие. Настъпването на ново десетилетие на текущия век е време за преглед на завършените постижения; за поставяне на разумни цели и за посрещане на нови предизвикателства. Това е възможност да се погледне в бъдещето и да се очертаят перспективите за географската наука, образование и практика.

Българското географско дружество обявява десетилетието 2020-2030 г. за период на насърчаване и улесняване на географията и всички останали аспекти на науките за Земята. Планиран е набор от инициативи, които да очертаят социалното значение на географията и да оптимизират подхода на географската наука към училището и към университетското образование. Специален аспект на посланието на географското десетилетие е засилването на сътрудничеството между географията, бизнеса и правителството.

Предстоящата конференция е вторият голям научен форум, включен в географското десетилетие 2020-2030.

ВАЖНИ ДАТИ
15 февруари 2022
Начало на приемането на абстракти и регистрация
15 юни 2022 (удължен срок)
Краен срок за изпращане на абстракти
30 юни 2022
Уведомяване за одобрение на абстракти
15 юли 2022
Краен срок за ранна регистрация
31 август 2022
Краен срок за късна регистрация
13-15 септември 2022
Провеждане на конференцията