Декански съвет

Проф. д-р Климент Найденов – декан

Доц. д-р Георги Бърдаров – зам.-декан

Проф. д-р Мариана Асенова – зам.-декан

Доц. д-р Никола Ботушаров – зам.-декан

Доц. д-р Биляна Борисова – зам.-декан