Декански съвет

Проф. дн Климент Найденов – декан

Проф. д-р Мариана Асенова – зам.-декан

Доц. д-р Биляна Борисова – зам.-декан

Доц. д-р Димитър Желев – зам.-декан

Доц. д-р Дочо Дочев – зам.-декан