Резултати от конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 2022 на МОН

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ПО ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2

ЕТАП 2022-2023

Факултетна комисия на ГГФ по ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ-2“ оповестява, че до участие в конкурсната процедура са допуснати всички постъпили кандидатури. Проектните предложения са рецензирани от двама експерти, съгласно критериите на конкурса – по експертна карта, неразделна част от конкурсната документация. Резултатите са сведени до средно аритметичен брой точки от двете независими рецензии, въз основа на което проектните предложение са класирани, както следва:

 Среден резултат от рецензиите,
брой точки
Тема на проектното предложение
38ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВЪРХУ ПОСЕЩАЕМОСТТА НА УЯЗВИМИ ПЛАНИНСКИ ДЕСТИНАЦИИ
29СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕНЕРГИЙНА ГЕОПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
29КАРТИРАНЕ И КАРФОГРАФИРАНЕ НА КАМЕННИ РЕКИ ВЪВ ВИТОША

Въз основа на получените резултати и предвид размера на предоставения на ГГФ финансов бюджет за първия етап на Програмата 2022-2023, ГГФ обявява за финансиране, с период на договора от 10 месеца при 4 часова дневна ангажираностпроектните предложения на изследователи от 2 специалности на ГГФ (География и Туризъм), както следва:

 В категорията „Пост-докторант“:

  1. ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВЪРХУ ПОСЕЩАЕМОСТТА НА УЯЗВИМИ ПЛАНИНСКИ ДЕСТИНАЦИИ
  2. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕНЕРГИЙНА ГЕОПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
  3.  КАРТИРАНЕ И КАРФОГРАФИРАНЕ НА КАМЕННИ РЕКИ ВЪВ ВИТОША

Решенията на Комисията са подложени на гласуване и одобрени на редовно заседание на Факултетния съвет на ГГФ от 20.09.2022. Всички кандидати са уведомени за резултатите чрез служебната поща.

Комисията благодари на всички кандидати за проявеният интерес към конкурса на ГГФ и им пожелава ползотворна работа!