Обучение за учители на тема „Геокомпетентностно и СТЕМ-обучение по География“

Геокомпетентностно и СТЕМ-обучение по география

Празничната училищна програма по повод 60-годишнината на Геолого-географски факултет стартира с обучение за учители на тема „Геокомпетентностно и СТЕМ-обучение по география“ с лектори доц. д-р Мая Василева и доц. д-р Стелиян Димитров.

Програмата бе насочена към прилагането на компетентностния подход в обучението по география и бе с ясна практико-приложна насоченост. Акцентът бе поставен върху изграждането на географска компетентност за решаване на комплексни и актуални задачи, свързани със съвременното преподаване на география в българското училище.

За успешното реализиране на програмата бе прилага комбинация от различни обучителни методи, съобразени със спецификата на обучение за възрастни, именно: преки, интерактивни, практико-приложни и научно-изследователски. Предвидени бяха: уъркшоп за учители, лекции, презентации, дискусии, индивидуална и партньорска работа.

Събитието бе уважено от главния експерт по География и икономика, г-жа Гергана Иванова и над 250 учители от цялата страна. Благодарим на всички за участието!

60 години ГГФ