Специалност Туризъм

Обучението по туризъм в ГГФ има дълга история. Специалност „Туризъм“ е наследник на създадената през 1967 г. специалност „География на туризма“, а катедра „География на туризма“, която осигурява обучението, е учредена като самостоятелна катедра през януари 1972 г.
Бакалавърската програма е въведена през 1993 г. и предлага интердисциплинарен подход в обучението по туризъм, който съответства на същността и особеностите на туризма като стопанска и социална дейност, без да се пренебрегват териториалните аспекти на неговото развитие.
Самостоятелните магистърските програми също са ориентирани към развитието на туристическите дестинации, а съвместно с Исторически и Биологически факултет на университета успешно се предлагат програмите по Културен туризъм и Екотуризъм.