Специалност Геология и проучване на природни ресурси

„Геология и проучване на природни ресурси“ е нова специалност в Геолого-географски факултет на Софийския университет, създадена в отговор на търсенето от бизнеса и индустрията. Утвърждаването на България като една от държавите с действаща развита миннодобивна промишленост, навлизането на нови технологии за проучване и експлоатация, промяната в начина на разбиране и интерпретация на геоложките изследвания обуслови откриване на нова бакалавърска програма по „Геология и проучване на природни ресурси” с цел подготовка на профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, нефт, газ и вода, оценка на природен и геоложки риск, компютърно моделиране на геоложки процеси и др.