СДК „Учителска правоспособност по География (за специалисти)“

Професионално направление: 4.4. Науки за земята
Специалност: География
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 12 месеца
Начин на завършване: държавен изпит
Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по География (за специалисти)

В този квалификационен курс могат да се запишат само специализанти притежаващи ОКС бакалавър или магистър по География, които искат за придобият необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География.

Учебна дисциплина Хорариум (часове, лекции + консултации) Начин на завършване
1 Психология 30 изпит
2 Педагогика 30 изпит
3 Хоспетиране 15 изпит
4 Текуща педагогическа практика 30 изпит
Задължително избираеми от група A
5 Методика на педагогическите изследвания 15 изпит
6 Контролът в обучението по география 15 изпит
Задължително избираеми от група Б
7 Образователен мениджмънт 15 изпит
8 Работа с образователен софтуер в обучението по география 15 изпит
Факултативни дисциплини
9 Екологично образование 8 изпит
Всичко часове: 173