СДК „Учителска правоспособност по География (за неспециалисти, учители понастоящем)“

Професионално направление: 4.4. Науки за земята
Специалност: География
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 12 месеца
Начин на завършване: държавен изпит
Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (за неспециалисти, учители понастоящем)

Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от 6 и повече курсисти се провежда лекционна форма на обучение. Професионалната квалификация се провежда с цел придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География. Приемат се специализанти, които са неспециалисти (не притежават ОКС бакалавър или магистър по География), но имат придобита педагогическа правоспособност.

Учебна дисциплина Хорариум (часове, лекции + консултации) Начин на завършване
1 Картография 15 изпит
2 ГНС на България и света 15 изпит
3 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда 15 изпит
4 Приобщаващо образование 8 изпит
5 Природна география на континентите 30 изпит
6 Социално-икономическа география на страните 30 изпит
7 Природна география на България 30 изпит
8 Социално-икономическа география на България 30 изпит
9 Методика на обучението по география 45 изпит
10 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 218