СДК „Туризъм“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Специалност: Туризъм
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 18 месеца
Начин на завършване: дипломна работа
Следдипломна квалификация: Туризъм
Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от над 6 курсисти се провежда лекционна форма на обучение.
Учебна дисциплинаХорариум
(часове)
Начин на завършване
1История и теория на туризма и рекреацията10изпит
2Туристически контингент и рекреационно поведение10изпит
3Рекреационна и рекреационно-туристически ресурси10изпит
4Ексурзоводство и анимация10изпит
5Хотелиерство и ресторантьорство10изпит
6Туристически и пътнически агенции и бюра10изпит
7Регионална география на туризма10изпит
8География на туризма в България10изпит
9Мениджмънт на туризма10изпит
10Туристически маркетинг10изпит
11Туристическа политика и планиране10изпит
12Методи в рекреационно-туристическите проучвания10изпит
Всичко часове:120