СДК „Туризъм“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Специалност: Туризъм
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 18 месеца
Начин на завършване: дипломна работа
Следдипломна квалификация: Туризъм
Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от над 6 курсисти се провежда лекционна форма на обучение.
Учебна дисциплина Хорариум (часове) Начин на завършване
1 История и теория на туризма и рекреацията 10 изпит
2 Туристически контингент и рекреационно поведение 10 изпит
3 Рекреационна и рекреационно-туристически ресурси 10 изпит
4 Ексурзоводство и анимация 10 изпит
5 Хотелиерство и ресторантьорство 10 изпит
6 Туристически и пътнически агенции и бюра 10 изпит
7 Регионална география на туризма 10 изпит
8 География на туризма в България 10 изпит
9 Мениджмънт на туризма 10 изпит
10 Туристически маркетинг 10 изпит
11 Туристическа политика и планиране 10 изпит
12 Методи в рекреационно-туристическите проучвания 10 изпит
Всичко часове: 120