Учебна практика по Туристически ресурси

Учебната практика по Туристически ресурси е свързана със затвърждаване на теоретичните знания, получени по време на обучителния процес по тази дисциплина през втората година на обучение в бакалавърската и първата година на магистърските програми в катедра „География на туризма“. Целта е получаване на конкретни възприятия за туристическото използване на ресурсите и превръщането им в туристически атракции, запознаване с проблемите по опазването им, както и развиването на практически умения за анализ и оценка на туристическите ресурси. В така посочените знания и  умения влизат интерпретацията на природните, социално-икономически и културни обекти от гледна точка на туристическото им използване, идентифициране на проблеми в туристическото им усвояване и значението им за развитие на туристическите дестинации.

Обект на учебната практика са различни видове туристически ресурси, принадлежащи  към двете основни групи: природни и антропогенни. Подборът е направен на принципа на включване на природни и културни обекти с различен  статут /природна защитена категория, културна ценност/, категория /национален парк, природен парк и т.н./ и значение – международно, национално, регионално и локално.

Учебната практика по Туристически ресурси се базира на използването на комплекс от методически и дидактически подходи – предварително камерално проучване за набиране на  съответен фактологичен материал, устно интерпретативно представяне  на съответен обект, теренно проучване, анализ и оценка на ресурсите с използване на методи за рекреационна технологична оценка и други.

Галерия: Учебна практика по Туристически ресурси