Учебна практика по Природна и Социално-икономическа география на България

Страницата е в процес на разработка!

Обиколната учебна практика по природна и социално икономическа география на България има за цел да затвърди знанията на студентите по изучаваните от тях задължителни дисциплини Природна и Социално-икономическа география на България. За целта студентите предварително и самостоятелно подготвят научен доклад за природногеографските особености, защитените природни обекти, социално-икономическите характеристики и регионалното развитие на районите и градовете по маршрута на учебната практика. Тези доклади, представяни по време на практиката, заедно с теренните наблюдения при посещението на основни обекти от предварително определения маршрут, са база за провеждането на научната дискусия и формулирането на изводи относно регионалните различия при природните комплекси и социално-икономическото развитие в територията на България. След практиката по тази учебна дисциплина студентите познават природно-ресурсния, социално-икономическия, демографския, екологичния потенциал на районите по маршрута на учебната практика. Запознати са с регионалните проблеми на териториите. Могат да разработват самостоятелно научно-обусновани становища за потенциала на природни и административно–териториални единици. Могат да прилагат в своята работа основния географски метод на научно изследване –теренни изследвания и наблюдения.

Специалности: География, География и биология, История и география