Магистърска програма „Управление на туристически дестинации (след ОКС „професионален бакалавър по туризъм“) – за специалисти“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Туризъм
Магистърска програма: Управление на туристически дестинации (УТД) (след ОКС „професионален бакалавър по туризъм“)  – за специалисти
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Туризъм – Управление на туристически дестинации
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Вера Николова

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по Туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по туризъм, със срок на обучение 4 семестъра и общ брой кредити – 120. Средният успех от дипломата за професионален бакалавър да не е по-нисък от добър (3,50).

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за професионален бакалавър.

Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението е задълбочаване, разширяване и специализиране на знанията по туризъм с оглед прилагането им в процеса на организация и управление на териториалната система на отдиха и туризма на различни пространствени нива, както и подготовка на професионалисти, способни да осъществяват проучвателна дейност в съответствие с конкретни практически задачи. Целта се постига чрез поставяне на акцент, от една страна, върху интегрирания подход към решаването на комплексните и сложни въпроси на териториалната организация и управлението на туризма, а от друга – върху конструктивния подход при изучаване на процесите и явленията, свързани с туризма посредством проучвателна дейност.

Аудиторното обучение се организира в четири семестъра, като през първите два семестъра студентите получават познания по основополагащи за професионалното направление учебни дисциплини, позволяващи им да „изравнят“ знанията и уменията си с придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по туризъм.

През следващите два семестъра учебният план е аналогичен на действащия учебен план на магистърската програма по специалност Туризъм – Управление на туристическите дестинации, за придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Учебният план включва 13 задължителни дисциплини, осигуряващи 65 кредита и 8 избираеми дисциплини, осигуряващи 30 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на две учебни практики, , носещи общо 10 кредита, едната от които е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по туристически ресурси. По време на практиката студентите изучават туристическите ресурси, конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации в България.

Обучението завършва със защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове, определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител.

Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.

Целта на обучението в магистърската програма по туризъм е подготовката на професионалисти за проучване, анализ, планиране и управление на туризма на различни пространствени нива.

 1. Развитие на знанията и уменията в областта на туризма до равнището на изискванията за ОКС „бакалавър”
 2. Да се задълбочат, разширят и специализират знанията по туризъм с оглед прилагането им в процеса на планиране и управление на териториалната система на туризма на различни пространствени нива.
 3. Да се прилага интегрален и конструктивен подход към решаването на комплексните въпроси на териториалната организация и управлението на туризма.
 4. Да се усвои система от методи за проучване, планиране и управление на туризма на различни пространствени равнища.

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по Туризъм се извършва при следните условия: след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по туризъм, със срок на обучение 4 семестъра и общ брой кредити – 120. Средният успех от дипломата за професионален бакалавър да не е по-нисък от добър (3,50).

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за професионален бакалавър.

Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Магистърската програма осигурява формиране на задълбочени знания за:

 1. Мястото и ролята на основните субекти на управление на рекреационната и туристическата среда на национално, регионално и местно ниво;
 2. Политиките и структурите, влияещи върху развитието на рекреационната дейност и туризма;
 3. Механизмите за взаимодействие между публичния сектор и частния бизнес в областта на управление на рекреационната и туристическата среда на местно ниво;
 4. Същността и значението на мониторинга на туристическото развитие на различни пространствени нива;
 5. Рекреационната оценка като важна част от дейността по планиране и проектиране на териториални системи от различен тип и ранг;
 6. Същността, механизма на формиране и значението на пространствените образувания на отдиха и туризма, както и с методите за тяхното делимитиране, типология и анализ;
 7. Туристическата политика и планиране като форми на управление на туристическото развитие на пространствено равнище;
 8. Основните влияния на туризма върху физическата (природната), икономическата и социалната среда в различни по тип и ранг териториални системи за отдих и туризъм, както и основните методи за оценка и управление на влиянията на туризма;
 9. Механизмите за превръщане на природното и културното наследство в туристически продукт;
 10. Концепцията за устойчивото развитие на туризма и поемната способност (капацитета на натоварване) и нейното приложение в управлението на териториалната система за отдих и туризъм;
 11. Концепциите за партньорство и социален капитал като фактор за устойчиво развитие.

Специфични умения за работа в туризма

 • Способност да прилагат основни теоретични концепции за решаване на реални проблеми, свързани с управлението на рекреационната среда и туризма;
 • Способност да използват техники за измерване качеството на туристическия продукт;
 • Способност да идентифицират адекватни източници на информация и да използват широк арсенал от методи и оригинални методики за туристически проучвания на различни пространствени нива;
 • Умения за ориентация в планови документи от различен характер;
 • Способности за участие във формулиране и прилагане на туристическа политика; изготвяне на стратегически и програмни документи в областта на туризма;
 • Основни умения за разработване и изпълнение на проекти във всички фази на проектиния цикъл;
 • Умения за използване на ГИС в процеса на туристически проучвания;
 • Умения за изпълнение на дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на туризма на различни пространствени равнища.

Интелектуални умения

В резултат на обучението в магистърската програма “Туризъм” студентите доразвиват на по-високо интелектуално ниво способности за:

 • моделиране
 • боравене с разнообразни източници на информация
 • критична оценка на хипотези, теории и политики
 • критична оценка на факти и процеси
 • формиране и изразяване на аргументирано мнение
 • анализиране и разрешаване на проблеми
 • вземане на решения

Ключови умения

 • умения за систематизиране и критичен анализ на информацията в писмена и устна форма
 • умение за провеждане на самостоятелна проучвателна дейност
 • умение за организиране на работа в екип
 • Ръководни кадри в различни по вид и големина туристически предприятия от всички сектори на туристическата индустрия (заведения за настаняване и хранене, развлекателни и познавателни атракции, посреднически фирми)
 • Ръководни кадри в браншови и териториални неправителствени организации, свързани с развитието на туризма (асоциации, сдружения, съвети по туризъм)
 • Експерти в отдели на държавната и общинската администрация, които имат отношение към планирането и развитието на туризма
 • Организатори на туризма и маркетингови експерти на туристически дестинации на местно ниво.
 • Анализатори на туризма и туристическата политика в административни и проектански организации
 • Преподаватели по туризъм в различни нива на академичното образование и професионалното обучение
Проф. д-р Вера Николова

каб. 265
02 9308 263
vera@gea.uni-sofia.bg