Магистърска програма „Управление на природната среда и рискови процеси – за неспециалисти“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Управление на природната среда и рискови процеси (УПСРП) – за неспециалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 3 семестъра / 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Управление на природната среда и рискови процеси
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Ахинора Балтакова

„Управление на природната среда и рискови процеси“ е магистърска програма, е разработена в отговор на увеличената честота на стихийните процеси в природата и на необходимостта от изпреварващи действия на обществото с цел постигане на устойчивост в развитието на различни стопански и социални сектори. Учебната програма е фокусирана върху причините за възникване, пространствено-времевите характеристики и последиците от природните бедствия, методите за анализ и оценка на тяхното проявление, подходите и начините за предотвратяване, реакция, намаляване на уязвимостта и ефективни действия от страна на администрацията и обществото.

*неспециалисти са студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ различна от специалностите от професионално направление Науки за Земята, Регионално развитие и политика, специалностите с педагогически профил по География и …, както и Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие в СУ “Св. Кл. Охридски“ и от други университети в страната и чужбина.

Програмата е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на възникването, развитието, разпространението, последиците и възможностите за превенция от природни опасности и бедствия. Целта на магистърската програма е да даде теоретични знания за разбиране и идентифициране на природните опасности и рискови процеси, а също така и практически умения за изработване на стратегии за управление на извънредните ситуации и за смекчаване на последиците, възникващи при природните бедствия.

Приемът е за платено обучение, без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50).

Обучението в магистърска програма за неспециалисти започва от летен семестър на съответната академична година.

Учебният процес в магистърската програма „Управление на природната среда и рискови процеси“ за неспециалисти включва задължителни подготвителни, задължителни специални, избираеми и факултативни учебни дисциплини – лекции, упражнения и учебни практики, с различен хорариум.

Задължителните подготвителни дисциплини са специализиран модул, насочен към въвеждане в тематиката на магистърския курс в сферата на науките за Земята и обществените географски направления.

Задължителните учебни дисциплини са свързани с въвеждане в основните видове природни рискове, обучение в съвременни технологии за оценка и анализ на риска от природни опасности, принципите на управление на териториите при отчитане на природните дадености, превенцията и мерките за защита на населението с цел предпазване на живота и имуществото при природни бедствия.

Избираемите учебни дисциплини дават възможност за задълбочаване на познанията в някои специфични области, като сеизмичния риск, природните опасности, произтичащи от изменението на климата, специфичните опасности по крайбрежията, планинските и урбанизираните територии, екологичните, здравните аспекти от природните бедствия и др.

Факултативните учебни дисциплини са насочени към обучение в някои практически особености, които биха могли да възникнат в работата на бъдещите магистри, като правната рамка за опазването и управлението на природните системи, управлението на територията, картографски методи за представяне на различни анализи и оценки свързани с рискови процеси, както и обучение за писане на научен текст, което е особено необходимо при подготовка на дипломната теза.

Практическото обучение се състои в полева практика и лабораторни методи, използвани в работата, свързана с природни опасности и бедствия.

Необходимият брой кредити за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ е 90, от които 15 се присъждат след успешно защитена дипломна теза.

В обучението на студентите са включени преподаватели от различни катедри на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Студентите се допускат до защита на магистърска теза при условие, че:

 1. са завършили семестриално;
 2. темата на магистърската теза е одобрена от катедрен съвет;
 3. разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

След завършването на магистърската програма „Управление на природната среда и рискови процеси “ студентите придобиват знания и умения за:

 • анализ, оценка и управление на природните рискове;
 • изработване на стратегии за намаляването на щетите от природните опасности;
 • мониторинг и превенция на природните опасности;
 • работа с международното и националното законодателство и програми в областта на природния риск;
 • моделиране и прогнозиране на природните опасности;
 • картографиране на териториално разпределение на природните опасности в света и България чрез ГИС базирани пространствени модели за оценка на риска от природни бедствия;
 • разработване и управление на проекти, свързани с оценка на риска от проявата на природни опасности;
 • консултиране на държавни, общински и частни фирми относно проявите, щетите и превенцията на природните бедствия.
 • експерти по природни опасности и бедствия; консултанти в публичния и частния сектор;
 • преподаватели във висши училища, научни работници;
 • работа в: централни, регионални или местни държавни органи в България, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и водите, консултантски фирми, НПО и други организации на гражданското общество за околната среда.
Доц. д-р Ахинора Балтакова

каб. 280
02 9308 513
abaltakova@gea.uni-sofia.bg