Магистърска програма „Туризъм“

Професионално направление: 3.9. Туризъм
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Туризъм
Магистърска програма: Туризъм  – за неспециалисти
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Туризъм
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Мариана Асенова

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по Туризъм се извършва при следните условия:
След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление, различно от професионално направление „Туризъм“ – със срок на обучение 4 семестъра и 120 кредита. Средният успех от бакалавърската диплома е не по-нисък от добър (3.50).
Приемът е по документи, обучението е само платено.
Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за бакалавър.
Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.
Целта на обучението е да подготви широкопрофилни специалисти, притежаващи знания и умения за работа в различните сектори на туристическата индустрия, както и в административни структури и други организации, свързани с развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво.
Целта се постига чрез поставяне на акцент, от една страна, върху формирането на интердисциплинарни знания в различни научни области, съответстващи на комплексния характер на отдиха и туризма и устойчивото им развитие, а от друга – върху развиването на знания и практически умения за работа в основните сектори на туристическата индустрия на фирмено и на дестинационно ниво.
Аудиторното обучение се организира в четири семестъра. Учебният план включва 13 задължителни дисциплини, осигуряващи 65 кредита и 10 избираеми дисциплини, осигуряващи 30 кредита.
Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на 2 учебни практики, едната от които е теренна практика по екскурзоводство, а втората – по туристически ресурси. По време на учебните практики студентите изучават туристическите ресурси, конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации в България. Учебните практики осигуряват 10 кредита.
Обучението завършва със защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове, определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител.
Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.

Целта на обучението за придобиване на магистърска образователно-квалификационна степен по туризъм е да подготви широкопрофилни специалисти, притежаващи знания и умения за работа в различните сектори на туристическата индустрия, както и в административни структури и други организации, свързани с развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво.

 1. Да се формират интердисциплинарни знания в различни научни области, съответстващи на комплексния характер на отдиха и туризма и устойчивото им развитие.
 2. Да се формират знания и разбиране за туризма като система от взаимосвързани елементи, функционираща на различни равнища (фирмено, местно, регионално, национално, глобално), в т.ч. чрез провеждане на теренни практики в различни части на страната.
 3. Да се формират знания и умения за проучване, анализ и оценка на териториалните системи за отдих и туризъм на различни пространствени равнища и техните подсистеми.
 4. Да се формират знания и практически умения за работа в основните сектори на туристическата индустрия – хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, както и за извършване на специфични дейности като екскурзоводство, туристическа интерпретация, туристическа анимация и др.
 5. Да се формират знания и умения, свързани с организацията и управлението на туризма на фирмено и дестинационно ниво
 6. Да се формират теоретични знания и практически умения за анализ и проучване на туристическото развитие на различни пространствени равнища, както и в областта на туристическата политика и планиране.

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по Туризъм се извършва при следните условия:
След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление, различно от професионално направление „Туризъм“ – със срок на обучение 4 семестъра и 120 кредита. Средният успех от бакалавърската диплома е не по-нисък от добър (3.50).
Приемът е по документи, обучението е само платено.
Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за бакалавър.
Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

 1. Познаване и разбиране на основните теоретични виждания за туризма като териториална система с нейните основни подсистеми, техните характеристики, особености и значение.
 2. Разбиране на тясната взаимна обвързаност между системата на туризма и останалите стопански, природни и обществени системи на всички териториални равнища.
 3. Познаване и разбиране на факторите и тенденциите в туристическото търсене и поведение, на същността и значението на маркетинговия подход, на компонентите и инструментите на туристическия маркетинг.
 4. Познаване на туристическите ресурси и на механизма за превръщането им в туристически продукт
 5. Познаване на специфичните функции и дейности в сферата на туризма (по-специално на посредническата, екскурзоводската и интерпретаторската дейност).
 6. Познаване на същността, особеностите, принципите и подходите към реализация на туристическата политика и планиране като форми на управление на туристическото развитие на пространствено равнище, както и методите, използвани за целта.

Специфични умения за работа в туризма

 • Способност да прилагат теоретичните концепции за туризма при решаване на практически проблеми, свързани с развитието на туризма, в т.ч. прилагане на интегрален подход.
 • Способност да боравят с разнообразна информация и да използват различни методи за анализ и оценка на ресурсите за развитието на туризма.
 • Практически умения за разработване, организация и управление на туристически продукти.
 • Умения за изпълнение на дейности в туристически фирми, свързани с туристическо посредничество, предоставянето на екскурзоводски услуги и туристическа анимация.
 • Умения за изпълнение на дейности в административни структури и неправителствени организации, свързани с организацията, планирането и управлението на туризма на различни равнища; умения за участие в разработването на планови документи, проекти и др. под.

Интелектуални умения

В резултат на обучението в магистърската програма “Туризъм” студентите развиват на съответно ниво интелектуални умения и способности за:

 • боравене с разнообразни източници на информация
 • критична оценка на хипотези, теории и политики
 • критична оценка на факти и процеси
 • формиране и изразяване на аргументирано мнение
 • анализ и разрешаване на проблеми и вземане на решения

Ключови умения

 • умения за систематизиране и представяне на информацията в писмена и устна форма
 • формиране и работа в екип
 • провеждане на самостоятелна проучвателна дейност в областта на туризма
 • Специалисти и ръководители в туристически фирми (туроператорски, турагентски, туристически информационни центрове, туристически атракции)
 • Екскурзоводи-интерпретатори и аниматори
 • Специалисти и ръководители в публични организации, свързани с развитието на туризма (в т.ч. местни власти и др.)
 • Консултанти в сферата на разработването и реализацията на национални и международни проекти по туризъм
 • Специалисти в научни институти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с развитието на туризма
Проф. д-р Мариана Асенова

каб. 258
02 9308 260
mariana@gea.uni-sofia.bg