Специалност География

За магистърските програми в специалност География могат да кандидатстват всички, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Приемът на студенти държавна поръчка за образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва с конкурсен изпит под формата на събеседване по теми, включени в приложената програма. Състезателният бал се формира от успеха на приемния изпит за магистърска степен, оценката от държавния изпит за бакалавърска степен и средния успех от семестриалните изпити.

Право на обучение срещу заплащане, без да полагат конкурсен изпит в образователно-квалификационната степен „магистър“, имат студенти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със среден успех от следването не по-малък от добър (3.50).

Кандидатстването за обучение по отделните магистърски програми става, като се посочват в ред, съобразен с индивидуалните предпочитания на кандидатите. Класирането се извършва според състезателния бал отделно за всяка магистърска програма.

Магистърското обучение се провежда по програми, които са с различна продължителност в зависимост от формата на обучение (редовна или задочна) и спецификата на първоначалното бакалавърско образование на кандидатите (специалисти или неспециалисти). Критериите за степента на първоначална подготовка и квалификация на кандидатите се определят отделно за всяка магистърска програма.

Продължителността на обучението се определя по семестри. Всеки семестър има продължителност 15 седмици. Според Европейската система за трансфер на кредити при редовното обучение през всеки семестър студентът трябва да покрива дисциплини, които му осигуряват минимум 30 кредита. През последния семестър трябва да се покрият 15 кредита от избираеми дисциплини, а останалите 15 се присъждат след успешно защитена дипломна теза.

Учебните дисциплини по всички магистърски програми са разделени на две групи – задължителни и избираеми. Първоначално се изучават задължителните дисциплини, които осигуряват фундаментална подготовка по конкретната магистърска програма.

След успешно положени изпити по задължителните дисциплини студентът избира тема на магистърската теза. Заедно с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма се разработва (в зависимост от темата на магистърската теза) индивидуален план, включващ избираеми дисциплини. Те могат да се избират както от съответния профил, така и от други магистърски програми в ГГФ и/или други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

Теренните занятия са с продължителност до 14 дни и имат задължителен статут само ако избраната тема на магистърската теза и индивидуалният план изискват теренни практики.

През последния семестър на студента се присъждат 15 кредита за подготовка и защита на дипломната теза. Те са предвидени за преддипломна подготовка (консултации, работа в библиотеки и различни фондове, събиране на информация от институции и пр.), която се съгласува с научния ръководител на дипломанта.

До защита на магистърска теза се допускат студенти, покрили изискванията на учебния план по съответния профил по време на семестриалното обучение. Дипломната работа се защитава пред специално назначена държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза, като в дипломата се записват профилът и темата на дипломната теза.

Обучението в специалност География се провежда по следните магистърски програми: