Магистърска програма „Регионални изследвания и устойчиви региони“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Регионални изследвания и устойчиви региони (РИУР)
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по География – Регионални изследвания и устойчиви региони
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Косьо Стойчев

Магистърската програма “Регионални изследвания и устойчиви региони” е предназначена за студенти с ОКС „бакалавър“ с 240 кредита, независимо от професионалното направление. Обучението е редовна форма, започва от зимен семестър и продължава два семестъра.

Приемът за платено обучение е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“, не по-нисък от Добър (3,50) за всички научни направления.

Приемът за обучение с държавна субсидия е след провеждане на устен изпит (събеседване пред комисия по предварително обявена програма), със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ от научно направление 4.4 Науки за Земята, не по-нисък от Добър (4,00).

Учебният план включва 6 задължителни дисциплини и 6 задължително избираеми дисциплини.

Завършилите МП “Регионални изследвания и устойчиви региони” ще могат да работят както в публичния, така и в неправителствения или частния сектор. В публичния сектор те ще могат да заемат експертни и ръководни позиции, в чийто длъжностни характеристики се включват компетенции за разработване на програми и проекти за развитие отделни регионални единици или сектори с изразен регионален профил, както и за цялата територия на България. Към тази група са всички министерства, национални агенции, изпълнителни агенции, специализирани администрации, областни и общински администрации. Кадрите ще бъдат много полезни в администрации, отговарящи за стратегическото планиране и програмиране, за програми и проекти, за социално-икономическото развитие като цяло или за конкретна приоритетна сфера или регион със специфични проблеми и тематично регионални профили. Ще могат пряко да участват в разработването на проекти за развитие, интегрирани общински планове за развитие, интегрирани планове и концепции, ОУП и други. В неправителствения сектор завършилите ще могат да генерират качествена проектна идея, да разработват проекти за транснационално, трансгранично и местно развитие, да участват в управлението и отчитането на проектите. В частния сектор те ще могат да се реализират в консултантски компании, работещи в сферата на управлението на регионални проекти, работа в компании, развиващи специфични пазарни ниши и такива, които имат потребност от регионални изследвания за развитие на своята дейност, чрез конструиране и участие в консорциуми за проекти на инвестиционни фондове, индустриални зони, индустриални клъстерни формирования, бизнес паркове и инкубатори и други.

Начин на завършване: защита на дипломна работа. Същата се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедра „Регионална и политическа география“. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.

МП „Регионални изследвания и устойчиви региони“ е насочена към специализирано обучение на кадри, който имат интерес към провеждането на регионални изследвания, оценката и създаването на устойчиви региони. Налице е цялостен  процес на преосмисляне на понятието устойчивост в световен мащаб. Устойчивите региони са обект на особен интерес от специалистите в регионалната наука. Устойчивостта на регионите към външни влияния, кризи, пазарни промени и други влияния се оказва ключов фактор за реализацията на балансирано развитие и растеж. Това поставя необходимост да се отговори на нуждата от изследвания и обучение на кадри, които насочват регионалните изследвания към създаването на устойчиви региони.  Обучението и нарастването на компетенциите в областта на регионалните изследвания са ключов фактор за точно и обективно анализиране на социално-икономическото и политико-географското развитие, електоралното поведение, демографското състояние и потенциал, социалната среда, степента на инфраструктурна обезпеченост, градската среда, урбанизацията и други. Това е интердисциплинарно образователно направление, което в конкретния случай залага на пространствено-регионалната гледна точка и перспективи. Насочеността се обосновава и от още един аспект, а именно нарастващата роля на регионалните организации, обединения и интеграция на базата на социално-икономически, политически, инфраструктурни, организационни, финансови и други интереси, които значително усложняват и разнообразяват процесите в регионален, трансграничен и транснационален план, което обуславя необходимостта от провеждането на специализирани регионални изследвания. От друга страна, разкриването на устойчивостта на регионите съдържа решения, които се основават на пространствено-географски процеси. Те имат потенциала да променят тенденциите в развитието на регионите, да ускорят развитието и нивото на инвестициите или да смекчат негативен процес.

Устойчивостта на регионите е нова парадигма, при която ключовите фактори за развитие са динамична величина, комбинация, която прави всеки устойчив регион уникален. Обучението на кадри в това направление ще даде възможност за развитие на мислене, което води до активно включване в технологични, организационни, енергийни и социално-икономически преходи, повишаващи устойчивостта на регионите към външни влияния и правейки ги по-адаптивни към постоянно изменящата се международна среда. Магистърската програма се основава на проектния подход при преподаването и реализирането на регионалните изследвания като система за активно въздействие върху регионите. 

Магистърската програма “Регионални изследвания и устойчиви региони” е предназначена за студенти с ОКС „бакалавър“ с 240 кредита, независимо от професионалното направление. Обучението е редовна форма, започва от зимен семестър и продължава два семестъра.

Приемът за платено обучение е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“, не по-нисък от Добър (3,50).

Приемът за обучение с държавна субсидия е след провеждане на устен изпит (събеседване пред комисия по предварително обявена програма), със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ от научно направление 4.4 Науки за Земята, не по-нисък от Добър (3,50).

Завършилите МП „Регионални изследвания и устойчиви региони“ ще притежават знания и умения за провеждането на регионални изследвания в областите – социално-икономическо развитие, политико-географско състояние, електорално поведение, демографско състояние и потенциал, социална среда, инфраструктурна обезпеченост, градска среда, урбанизация и други. Наред с общотеоретичните познания по регионална, икономическа и социална география, политическа и електорална география, те ще имат специфични познания по методи на регионалния анализ, творчески индустрии, управление на проекти, инвестиционен процес, местно и регионално самоуправление, устойчивост на регионите. В допълнение, специализираната подготовка е насочена към познаване на съществуващите транснационални, трансгранични и национални програми за развитие с цел повишаване уменията за подготовка на проекти, адресирани към конкретни региони със специфични проблеми за дефиниране и укрепване на тяхната концепция за регионална устойчивост, които изискват ирационални и нестандартни решения. Обучението включва и редица утвърдени методи за анализ – статистически, иконометрични, географски, ГИС.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Студентите се допускат до защита на магистърска теза при условие, че:

  1. са завършили семестриално и имат необходимия брой кредити;
  2. темата на магистърската теза е одобрена от катедрен съвет;
  3. разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

Необходимият брой кредити за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ е 60, от които 15 се присъждат след успешно защитена дипломна теза.

Завършилите МП „Регионални изследвания и устойчиви региони“ ще притежават професионални компетенции в научна област 4.4. Науки за Земята (География) с насоченост провеждане на регионални изследвания в областите социално-икономическо развитие, политико-географско развитие, електорално поведение, демографско състояние и потенциал, социална среда, инфраструктурна обезпеченост, градска среда и урбанизация и други. Специалните професионални компетенции включват умения за провеждането на интегрирани оценки на регионалните профили, анализи „разходи-ползи“, „инпут-аутпут“ анализи, анализ „движение на дяловете“, нова икономическа география, интегриране на пространствени синергични ефекти между планове, програми и проекти на регионално ниво и други.

Завършилите МП „Регионални изследвания и устойчиви региони“ ще могат да работят както в публичния, така и в неправителствения или частния сектор. В публичния сектор те ще могат да заемат експертни и ръководни позиции, в чийто длъжностни характеристики се включват компетенции за разработване на програми и проекти за развитие на регионален принцип, както и за цялата територия на България. Към тази група са всички министерства, национални агенции, изпълнителни агенции, специализирани администрации, областни и общински администрации. Кадрите ще бъдат много полезни в администрации, отговарящи за стратегическото планиране и програмиране, за програми и проекти, за социално-икономическото развитие като цяло или за конкретна приоритетна сфера или регион със специфични проблеми. В общините те ще могат пряко да участват в разработването на проекти за развитие, интегрирани общински планове за развитие, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), ОУП и други. В неправителствения сектор завършилите ще могат да разработват проекти за транснационално, трансгранично и местно развитие, да участват в управлението и отчитането на проектите. В частния сектор те ще могат да се реализират в консултантски компании, работещи в сферата на управлението на регионални проекти, работа в компании, развиващи специфични пазарни ниши и такива, които имат потребност от регионални изследвания за развитие на своята дейност, чрез конструиране и участие в консорциуми за проекти на инвестиционни фондове, индустриални зони, индустриални клъстерни формирования, бизнес паркове и инкубатори и други.