Магистърска програма „Регионална и политическа география – за специалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Регионална и политическа география (РПГ) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионална и политическа география
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Марин Русев

Завършилите магистърската програма по регионална и политическа география получават задълбочена научно-теоретична и практико-приложна подготовка в областта на обществените науки. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в: държавни учреждения, международни и неправителствени организации; административно-териториалното управление на страната; фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; външнотърговски и туристически представителства; висши училища, научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.

*специалисти са кандидати, които са завършили бакалавърска или магистърска степен по следните специалности: География, Регионално развитие и политика, Туризъм, География и биология, История, История и география, Етнология, Право, Международни отношения, Философия, Политология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Икономика, Стопанско управление, Филология.

Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва задължителни дисциплини с хорариум 300 часа (30 кредита). През втория (летен) и третия (зимен) семестър се предлагат 14 избираеми дисциплини с общ хорариум 660 часа (66 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 390 часа (39 кредита).

Най-малко 26 кредита от избираемите дисциплини трябва да са от магистърската програма Регионална и политическа география, останалите 13 могат да бъдат от задължителните или избираемите дисциплини в магистърски програми на специалностите Регионално развитие и политика, География и Туризъм. След предварително съгласуване с ръководството на катедра Регионална и политическа география могат да се избират и дисциплини в други магистърски или бакалавърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“.

Освен за избираеми дисциплини третият семестър е предвиден за самостоятелно изследване под научното ръководство на преподавател от изучаваните дисциплини.