Магистърска програма „Регионална и политическа география – за неспециалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Регионална и политическа география (РПГ) – за неспециалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 5 семестъра / 6 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионална и политическа география
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Марин Русев