Магистърска програма „Развитие и управление на селските райони – за специалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Развитие и управление на селските райони (РУСР) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 2 семестъра / 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по География – Развитие и управление на селските райони
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Пламен Патарчанов

Анотация …

*Бакалаврите на СУ и завършилите университетски земеделски бакалавърски програми се приемат за специалисти.