Магистърска програма „Развитие и управление на селските райони – за неспециалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Развитие и управление на селските райони (РУСР) – за неспециалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 3 семестъра / 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по География – Развитие и управление на селските райони
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Пламен Патарчанов

Анотация …

*Бакалаврите, който не са завършили СУ и незавършилите университетски земеделски бакалавърски програми се приемат за неспециалисти.