Магистърска програма „Планиране и управление на териториални системи – за завършили ОКС „професионален бакалавър““

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Планиране и управление на териториални системи (ПУТС) – за завършили ОКС „професионален бакалавър“
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионално развитие и политика – Планиране и управление на териториални системи
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Даниела Златунова

Завършилите магистърската програма по планиране и управление на териториалните системи получават теоретични знания и практически умения в регионалното планиране и управление, информационното осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията, интегрираното управление на околната среда и човешките ресурси.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално ниво; служители в областната и общинската администрация; специалисти към неправителствени организации; служители в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.